กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

 

กำเนิดกิจการลูกเสือโลก

 

 

 

 

 เมื่อ ปี พ..2450 บี-พี อายุได้ 50 ปี ครบเกษียณอายุราชการทหารจึงถูกปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน  กลับไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  เมื่อกลับไปถึงท่านแปลกใจมากที่พบว่าหนังสือคู่มือทหารที่ท่านได้เขียนไว้เมื่อปี พ..2442 ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมเด็กชายในโรงเรียนและในสโมสรเยาวชนหลายแห่ง ท่านและเพื่อนหลายคนเห็นว่า หนังสือเล่มนี้ยังไม่เหมาะสมกับเด็กท่านจึงตัดสินใจเขียนขึ้นใหม่  เพื่อใช้อบรมเยาวชนก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มใหม่ บี-พี  ได้นำเด็กประมาณ  20  คน  จากครอบครัวที่มีฐานะและระดับการศึกษาแตกต่างกัน   ทั้งที่เป็นบุตรของเพื่อนและเด็กจากสโมสรเยาวชนไปอยู่ค่ายพักแรมสที่เกาะบราวน์ซี (Brown Sea lsland) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเป็นเวลา 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม  ถึง 9  สิงหาคม  ..2450ในการฝึกท่านได้แบ่งเด็ก  20  คน  ออกเป็น 4 หมู่ๆ  ละ 5 คน (บุญส่ง เอี่ยมละออ.  2528 : 6-8)  โดยใช้ชื่อหมู่ว่า  หมาป่า(Wolves)   นกเคอร์ลิวส์(Curlews)  วัว(Bulls)  และนกแรฟเวน(Raven) ตามลำดับแต่ละหมู่มีนายหมู่รับผิดชอบเรื่องความประพฤติและการปฏิบัติตนในหมู่เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งจะยืนยันได้ว่าระบบหมู่เป็นวิธีการที่ถูกต้องในการฝึกอบรมเด็ก  กิจกรรมที่ใช้ในการอยู่ค่าย  คือ   การปฏิบัติจริงและการเล่นเกม  โดยในตอนกลางคืนในวันที่  31 กรกฏาคม  บี-พี  ได้จัดให้มีประชุมรอบกองไฟเป็นครั้งแรก  โดย  บี-พี  ได้เล่าประสบการณ์ของท่านในอินเดียและ แอฟริกาให้เด็กๆ  ฟัง    ต่อจากนั้นได้ชี้แจงแผนรายละเอียดของการอยู่ค่ายพักแรม  บอกถึงกำหนดการที่ทุกคนจะทำต่อไป และก่อนเลิกประชุมรอบกองไฟมีการสวดมนต์ก่อนที่เด็กจะกลับไปเข้านอนตามเต็นท์ของหมู่ตนเองกิจกรรมที่ทำระหว่างอยู่ค่าย  คือ  การบุกเบิก  การผูกเงื่อน การทำสะพาน การคาดคะเนระยะทาง ความสูง  น้ำหนักและจำนวนการสังเกตและการจำ การปฐมพยาบาล  การทำอาหาร  การอยู่เวรยามกลางคืน  เป็นต้น  หลักจากค่ายพักแรมสิ้นสุดลง  บี-พี  ได้รับจดหมายแสดงความชื่นชมจากผู้ปกครองในความรู้  ความสนุกสนานและการฝึกอบรมบ่มนิสัย  ที่ลูกหลานของพวกเขาได้รับจากการอยู่ที่ค่ายพักแรมเป็นจำนวนมากหนังสือลูกเสือสำหรับเยาวชน (Scout for Boys)  เขียนเสร็จเมื่อปี พ..2451  โดยจัดพิมพ์เป็นห้าตอน ออกพิมพ์จำหน่ายห่างกันทุก  2  สัปดาห์  ราคาเล่มละ  4   เพนนี  เล่มแรกออกจำหน่ายในเดือนมกราคม พ..2451 เนื้อหาในหนังสือทั้งหมดชี้แจงวัตถุประสงค์สาระสำคัญ คำปฏิญาณและกฎ  คติ   รหัส  การแสดงความเคารพ  การจับมือ  เครื่องแบบและแนวการฝึกอบรมลูกเสือ  เยาวชนสนใจอ่านหนังสือชุดนี้มาก  จึงมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่ขึ้น  ชักชวนผู้ใหญ่ที่ควรแก่ความเคารพนับถือมาเป็นผู้นำ  หรือผู้กำกับของเขา  เป็นผลให้กิจการลูกเสือเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ  และกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว  ในช่วงแรกกิจการลูกเสือขยายเข้าไปในประเทศในเครือจักรภพก่อน  ต่อมาจึงขยายไปยังนอกเครือจักรภพ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :