กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

องค์การลูกเสือโลก

องค์การลูกเสือโลก ประกอบด้วย 3  องค์กรหลักคือ

1.  สมัชชาลูกเสือโลก (WORLD SCOUT CONFERENCE)  คือที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วย  ผู้แทนของประเทศสมาชิกฯ  ทุกประเทศมาร่วมประชุมกันทุก ๆ สามปีต่อครั้ง  ยกเว้นแต่ว่าปีใดที่สถานการณ์ไม่อำนวย    ไม่สามารถจะจัดให้มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกได้ก็จะเว้นการประชุมฯ ในเฉพาะปีนั้น ๆ  เช่น พ.. 2484  ไม่ได้มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกตามกำหนดเนื่องจาก ลอร์ด เบเดน    เพาเวลล์   ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกถึงแก่กรรม  คณะลูกเสือทั่วโลกมีการไว้ทุกข์ ไว้อาลัย  ให้แก่การล่วงลับไปของผู้ให้กำเนิดฯ และในช่วงเวลาระหว่างปี  ..2484-2489  เป็นช่วงที่สถานการณ์ของโลกอยู่ในภาวะคับขันและมีสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น  ประกอบด้วยมีความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจอย่างมาก  สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย  จึงไม่ได้จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

 2. คณะกรรมการลูกเสือโลก(WORLD COUTCOMMITTEE) คือคณะกรรมการที่บริหารองค์การลูกเสือโลกมีจำนวนทั้งหมด 14 คน  ซึ่งได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกตามวิธีการ  เงื่อนไข  และบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในธรรมนูญลูกเสือโลก

3.สำนักงานลูกเสือโลก  (WORLD SCOUT BUREAU)  คือ   สำนักเลขาธิการลูกเสือโลก  มีเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก (secretary  general of the world scout bureau)  เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานฯ   สำนักงานลูกเสือโลกทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน ดำเนินงาน  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การลูกเสือสมาชิกทั่วโลก  เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพ(Unity)  ของขบวนการลูกเสือแห่งโลก  ให้อยู่ได้อย่างสถาพรและมั่นคงตลอดไป

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :