กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการเบื้องต้นของการลูกเสือโลก

1

เคารพนับถือในพระเจ้าหรือศาสนา

2.

จงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน

3.

ศรัทธาต่อมิตรภาพและพราดรภาพของโลก

4.

ช่วยเหลือผู้อื่น

5.

ยอมรับและยึดมั่นในคำสัญญาและกฎของลูกเสือ

6.

เป็นสมาชิกอาสาสมัคร

7.

ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองใดๆ

8.

ระบบการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่อเนื่องกันไป่

ในการฝึกสำหรับเด็ก, ผู้ใหญ่ และเด็กหนุ่มๆ ซึ่งได้วางแผนที่จะเตรียมตัวเขาเหล่านั้นให้เป็นพลเมือง

ดีนั้น มีรากฐานอยู่ภายใต้ระบบการแบ่งหมวดหมู่  โดยมีการทดสอบตามระดับต่างๆ มีเครื่องหมาย

แสดงประสิทธิภาพประดับ และให้มีกิจกรรมกลางแจ้ง

ที่มา : วารสารลูกเสือฉบับพิเศษ 1 กรกฎาคม 2515

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :