กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลที่กองลูกเสือไม่ควรจะมีลูกเสือเกินกว่า 32 คน

             บีพีกล่าวไว้ว่า "เมื่อข้าพเจ้าฝึกเด็กด้วยตนเอง ข้าพเจ้าได้ประสบว่า เด็ก 16 คน ก็มากพอ

ที่ข้าพเจ้าจะฝึกได้  ในการที่จะเข้าไปถึงและดึงเอาลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนออกมาข้าพเจ้า

เผื่อไว้สำหรับให้คนอื่นบ้าง โดยถือว่าเขามีความสามารถเป็นสองเท่าของข้าพเจ้า และโดยเหตุนี้

ี้จำนวนลูกเสือทั้งหมดในกองหนึ่งจึงเป็น 32 คน”

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :