กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์

 

 

       เครื่องหมายวูดแบดจ์ควรมอบในโอกาสที่มีการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทุกคนที่มาควรแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนี้อาจเป็นการประชุมประจำปีหรือประชุมกลุ่มลูกเสือ ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ตามโอกาสและความเหมาะสม โดยที่การรับเครื่องหมายวูดแบดจ์เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจของผู้ได้รับเป็นครั้งแรก ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือผู้เป็นประธานควรกล่าวแสดงความยินดีในผลงานของผู้ที่ได้รับ ซึ่งได้ตรากตรำต่องานหนักมาจนกระทั่งได้รับเครื่องหมายนี้ และในขณะเดียวกัน สิ่งใดที่ไม่ควรกล่าวก็หลีกเลี่ยงเสีย ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม สมตามความมุ่งหมายของการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือแล้ว

วิธีปฏิบัติ

      ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ถอดผ้าผูกคอเดิมของตนออกเสียก่อน สายบีดที่จะมอบให้แก่ผู้รับสวมใส่คอผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดไว้ก่อน เฉพาะกรณีที่ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนั้นได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้วผู้รับเดินมาตรงหน้าผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดถอดสายบีดจากคอตนแล้วสวมให้กับผู้รับ แล้วสัมผัสมือด้วยมือซ้าย แสดงความยินดีเป็นรายบุคคล (แม้จะมีผู้รับเป็นจำนวนมากก็ตาม) ผู้รับแสดงความเคารพตอบ (วันทยหัตถ์) แล้วเคลื่อนไปยังคนที่ ๒คนที่ ๒ (ควรจะเป็นผู้มีอาวุโสรองลงมาจากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด) เป็นผู้คล้องผ้าผูกคอ (แบบกิลเวลล์) ให้ แล้วเคลื่อนไปยังคนที่ ๓ คนที่ ๓ (ควรจะเป็นผู้อาวุโสรองจากคนที่ ๒) เป็นผู้สวมห่วงสวมผ้าผูกคอให (ถ้าในกรณีที่ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดมิได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์มาก่อน ก็มอบบีดให้ผู้รับรับไปสวมเอง) เมื่อได้รับเครื่องหมายครบทุกคนแล้ว ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกล่าวแสดงความยินดีต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้ว นับว่าเป็นสมาชิกกลุ่มที่ ๑ ของกิลเวลล์

* ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.. 2509

 

หมายเหตุ ( แนวปฎิบัติเพิ่มเติม)

      หลังจากที่ได้รับเครื่องหมายครบทุกคนแล้ว ประธาได้กล่าวแสดงความยินดีเสร็จแล้วใหัผู้ที่เข้า

รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แสดงรหัสแล้วกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือเฉพาะผู้รับเท่านั้น (ส่วนผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือที่ร่วมงานอยู่บริเวณนั้นให้แสดงรหัสอย่างเดียว ไม่ต้องกล่าวคำปฎิญาณ)หลังจาก

ผู้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์กล่าวเสร็จก็ให้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทุกคน

 

 

 


Amazing Counters  

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :