กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญสมัชชาลูกเสือโลก

 

 

 

1.หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า / ศาสนา

 

   Duty to God / Religion

 

2.ความจงรักภักดีต่อประเทศของตน

 

   Loyalty  to  one , own  country

 

3.ความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่น้องของลูกเสือทั่วโลก

 

   Belief in World Friendship and Brotherhood.

 

4.การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

 

   Service to other

 

5.การยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

 

   Acceptance and adherence to the Scout Promise and Law

 

6.การเข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

 

   Voluntary membership

 

7.ความเป็นอิสระต่อบรรดาอิทธิพลทางการเมือง 

 

   Independence of all political influence

 

8.มีกำหนดการพิเศษสำหรับฝึกอบรมเด็กชาย และคนหนุ่ม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี รู้จัก

 

   หน้าที่รับผิดชอบ โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้เป็นรากฐาน คือ ระบบหมู่ และระบบหมู่

 

   การทดสอบเป็นขั้น ๆ และเครื่องหมายวิชาพิเศษ และกิจกรรมกลางแจ้ง 

 

   The unique programme for training boys and young men for responsible

 

    citizenship based upon the Patrol and Group System, a graded series of

 

   ptests and  roficiency badges, and open – air active ties.

 

 


Amazing Counters  

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :