พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย

 

 

                  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระศรี-พัชรินทราบรมราชินีนาถ  (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี)  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ ที่  1  มกราคม  พ.ศ.2423  ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ  เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร  เพิ่งได้พระชนมายุได้  13  พรรษา  เสด็จไปทรงศึกษา    ประเทศอังกฤษ  ในสาขาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์  กฎหมาย วรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด  และวิชาทหารบกที่โรงเรียนแฮนด์เฮิสต์รวม  9 ปี

                พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  พ.ศ.2453  ขณะนั้นมีพระชนมายุได้  31  พรรษา  ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงประเทศชาติในด้านการปกครอง  การทหาร  การศึกษา  การสาธารณสุข  การคมนาคม  การศาสนา  โดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรองประมาณ  200  เรื่อง  ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์  ประชาชนจึงถวายพระสมญาแด่พระองค์ว่า  “พระมหาธีรราชเจ้า” ทรงอยู่ในราชสมบัติเพียง  16  ปี  เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2468  พระชนมายุ  46  พรรษา  แต่เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์  ทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง  รัฐบาลกับประชาชนจึงร่วมใจกันสร้างพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้ที่สวนลุมพินี  และคณะลูกเสือแห่งชาติ  ร่วมด้วยคณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักร  ได้สร้างพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้หน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :