ความหมายของคำว่า "เสือป่า"

 

 

                      ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง "เสือป่าแมวมอง"  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชาธิบาย ในเรื่องความหมายและความเป็นมาของคำว่าเสือป่า มีความสำคัญบางตอน ดังต่อไปนี้ "นามเสือป่าที่เลือกมาใช้นี้เป็นชื่อเก่าแต่โบราณกาล แต่อาศัยที่ชื่อนี้เลิกใช้ในกองทัพบกในปัจจุบันเสียแล้ว คนรุ่นใหม่จึงไม่ใคร่จะเข้าใจซึมซาบเหมือนคนรุ่นเก่า อย่างดีก็จะมีแต่เพียงได้อ่านในหนังสือว่ามีทหารโบราณจำพวกหนึ่งเรียกว่า "เสือป่า"คู่กับแมวเซาหรือแมวมอง แต่น่าจะไม่สู้เข้าใจนักว่าเป็นทหารชนิดใดจึงควรอธิบายไว้ในที่นี้พอสังเขป

                     เสือป่าคือทหารที่ท่านใช้ไปสืบข่าวศึก เพื่อแม่ทัพพอจะรู้เป็นเลาๆ ว่าข้าศึกนั้นจะยกมาทางใด  มีกำลังเพียงใด  ท่าทางจะรบพุ่งอย่างไร ตรงกับที่ในกองทัพบกทุกวันนี้ เรียกว่า "ผู้สอดแนม" หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า "สเคาต์" ส่วนแมวเซาหรือแมวมองนั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะเป็นนามใช้เรียกทหารจำพวกที่จัดออกไปเป็นกองคอยเหตุคือปล่อยไปวางไว้แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ติดต่อกับเขตของทัพข้าศึก หรือเป็นทางที่คะเนว่าข้าศึกจะเดินมาและเป็นหน้าที่จะต้องคอบอกข่าวข้าศึกมาให้แม่ทัพทราบเท่าที่ตนจะสังเกตเห็นโดยไม่ต้องไปพื้นที่ซึ่งตนไปตั้งคอยเหตุ ทหารชนิดนี้ตามภาษาที่ใช้ในกองทัพบกทุกวันนี้ เรียกว่า"กองระวังด่าน" หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า "เอ๊าตโปสต์"ตามหน้าที่ๆจะต้องกระทำในการสงคราม  พวกเสือป่ากับพวกแมวมองย่อมจะต้องทำการต่อเนื่องกันอยู่เพราะย่อมจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันน่าจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง เสือป่าแมวมองจึงมีชื่อเข้าคู่ติดกันอยู่โดยมาก ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา"

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :