กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ที่สมควรเป็นลูกเสือ

 

1.จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ประพฤติตนให้เป็นผู้เสื่อมเสียแก่ตนเองและหมู่คณะ

 

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย เชื่อฟังผู้มีอาวุโส เคารพผู้ที่มีคุณวุฒิ

 

3.ต้องเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางโอบอ้อมอารี เมตตากรุณา

 

4.ต้องเป็นผู้ร่าเริง เป็นมิตรแก่ชนทุกชั้

 

5.ต้องเป็นผู้มีใจยุติธรรม ไม่อคติ มีเหตุผล

 

6.ต้องเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

 

7.ต้องเป็นผู้ที่รู้จักการเสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

 

8.ต้องเป็นผู้มีใจรัก และรู้จักเทอดเกียรติของลูกเสือให้สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระราชทานให้

 

9.ต้องเป็นผู้รู้จักอภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น

 

10.ต้องเป็นผู้มีใจเคารพสักการะ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ