กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

          กิจการลูกเสือนับแต่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ..2454    ยังไม่เคยมีดวงตราเป็นสัญลักษณ์ประจำคณะเลย คงใช้เครื่องหมายเป็นรูปเสือตัวเล็ก ๆ   ในท่ากำลังย่าง   เดินยกเท้าหน้าข้างขวาขึ้นข้างหนึ่งอยู่ภายในวงกลมธรรมดา  บ้างเป็นรูปหน้าเสือเฉย ๆ บางทีก็มีคำขวัญว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  อยู่ภายในหน้าเสือ  ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้เคยใช้ในราชการเสือป่ามาก่อน  ครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนาลูกเสือขึ้น  จึงได้ใช้รวมกันเรื่อยมาในฐานะที่ลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของเสือป่า  แต่มิได้มีการประกาศเป็นทางราชการไว้  แต่เมื่อถึงตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีตราประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพราะสถาบันต่าง ๆ ที่เป็นราชการต่างก็มีตราประจำคณะของตนด้วยกันทั้งสิ้น  และลูกเสือต่างทั่วโลกก็มีดวงตราเป็นเอกลักษณ์ของตนเองทั้งสิ้น เพื่อให้เข้ากับหลักสากลและสอดคล้องกับการลูกเสือนานาชาติ  จึงจำเป็นต้องมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น  โดยตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีรูปเฟอเดอลีส์กับรูปหน้าเสือประกอบกันและมีตัวอักษรจารึกภายใต้คำว่า “เสียชีพ  อย่าเสียสัตย์”

 

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :