กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ลักษณะที่เป็นสากลคือ รูปเฟลอเดรีส์ หรือ “ Fleur-de-lis ” เรียกตามศัพท์ฝรั่งเศส เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้บูชาพระ (มีรูปลักษณะคล้ายดอกซ่อนกลิ่น) การที่สมาคมลูกเสือนานาชาติ นำเอา “ Fleur-de-lis ” มาใช้เป็นตราประจำคณะลูกเสือ ก็เพื่อเตือนใจให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา - Duty to God รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง รวมทั้งหมด 10 แฉก อยู่ที่กลีบซ้ายขวาของ “ Fleur-de-lis ” นั้นหมายถึงคุณธรรม 10 ประการของลูกเสือ ดวงดาวทางซ้าย คือ คุณธรรมข้อที่ 1 – 5 ซึ่งลูกเสือพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดี คือ
1.
ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้ (Honorable)
2.
ลูกเสือต้องมีใจจงรักภักดี (Loyal)
3.
ลูกเสือต้องเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป (Friendly)
4.
ลูกเสือต้องมีสัมมาคารวะ (Courteous)
5.
ลูกเสือต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Helpful)

ดวงดาวทางขวา หมายถึงคุณธรรมข้อที่ 6 – 10 ซึ่งว่าด้วยกฎข้อบังคับโดยตรง คือ

6. ลูกเสือต้องมีใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Kind)
7.
ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอน (Obedient)
8.
ลูกเสือต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน แม้ในยามลำบาก หรือเผชิญอันตราย (Cheerful)
9.
ลูกเสือต้องมัธยัสถ์ (Thrifty)
10.
ลูกเสือต้องมีกาย วาจา ใจสะอาดบริสุทธิ์ (Clean)

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :