กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการลูกเสือไทยยุคก่อตั้ง

1.  ยุคก่อตั้ง  (พ.ศ. 2454 – 2468)

                กิจการลูกเสือในยุคก่อตั้งเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก  เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการด้วยพระองค์เอง  ทรงตราระเบียบข้อบังคับลักษณะปกครอง  ทรงฝึกอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เองโดยตลอดในระหว่างรัชกาลของพระองค์  พระองค์ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ  ดังนี้

                1.  ทรงตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ  และพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เป็นอุปนายก  ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงลาออก  จึงได้โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  (ม.ร.ว.  เปีย  มาลากุล)  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  เป็นอุปนายกในปีนั้นสมเด็จเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีป่วยหนัก  ลาออกจากราชการ  จึงโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งพระยาไพศาลศิลปศาสตร์  (ชื่อ  ศยามานนท์)  ปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ  เป็นอุปนายกแทน

                2.  พ.ศ. 2457  พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโท  ฝ้าย  บุญเลี้ยง ซึ่งได้ช่วยชายชรากับเด็กหญิง  ในกรณีเรือโดยสารอับปางกลางทะเลบริเวณเกาะสีชัง  ให้รอดพ้นจากความตาย  ต่อมาได้รับราชการเป็นครูมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนวรศาสน์ดรุณกิจ

                3.  พ.ศ. 2458  ทรงตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นที่สโมสรเสือป่า  บริเวณเขาดินวนา

                4.  พ.ศ. 2465  สมัครเป็นสมาชิกริเริ่มก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลก  ซึ่งมีทั้งสิ้น  31  ประเทศ

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :