กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

กิจการลูกเสือไทยยุคส่งเสริม

 ยุคส่งเสริม  (พ.ศ. 2468 – 2482)

                เริ่มตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  7  จนถึงต้นสงครามโลก  ครั้งที่  2  เมื่อปี  พ.ศ. 2482    ยุคนี้อาจแบ่งออกได้เป็น  2  ตอน  คือ

                (ก)  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง  (พ.ศ. 2468 – 2475)

                       ระยะนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก  สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ  และพระองค์เจ้าธานีนิวัติ  ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาฯ

                       พ.ศ. 2470  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  1    พระราชอุทยานสราญรมย์  จังหวัดพระนคร  มีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม  1,836  คน

                       พ.ศ. 2472  ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ โดยมี  นายนาค  เทพหัสดิน  เป็นหัวหน้าคณะ

                       พ.ศ. 2473  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  2    พระราชอุทยานสราญรมย์ จังหวัดพระนคร  มีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม  1,955  คน  กับมีผู้แทนคณะลูกเสือญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมด้วย  22  คน

                       พ.ศ. 2474  ตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือขึ้นใหม่    พระรามราชนิเวศน์  (พระราชวังบ้านปืน)  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีมหาอำมาตย์ตรี  พระยาสุรพันธ์เสนีย์  เป็นผู้อำนวยการ

                       ในปีเดียวกันนี้  ได้ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโรเวอร์ครั้งแรกแห่งโลก    เมืองคานเดอสเต็ก  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดยมีนายอภัย  จันทวิมล  เป็นหัวหน้าคณะ

                (ข)  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ก่อนทรงสละราชสมบัติ  (พ.ศ. 2477)  และรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  จนถึงต้นสงครามโลก  ครั้งที่  2  (พ.ศ. 2477 – 2482)

                ระยะนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงตำแหน่งสภานายก  สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ  และนาวาเอกหลวงศุภชลาศัย  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  และอธิบดีกรมพลศึกษาดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาฯ

                พ.ศ. 2476  ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  4    ประเทศฮังการี  โดยมีนายอภัย  จันทวิมล  เป็นหัวหน้าคณะ

                พ.ศ. 2478  ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 2 ณ  ประเทศสวีเดน  โดยมี  นายกอง  วิสุทธารมณ์  เป็นหัวหน้าคณะ

                พ.ศ. 2480  ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  2    ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยมี    นายวิทย์  ศิวศรียานนท์  เป็นหัวหน้าคณะ

                พ.ศ. 2482  ประกาศให้พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2482  กำหนดให้มีการจัดตั้งลูกเสือสมุทรเสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :