กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

กิจการลูกเสือไทยยุคประคับประคอง

 ยุคประคับประคอง  (พ.ศ. 2482 – 2489)

                ยุคนี้เป็นตอนปลายของรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  (พ.ศ. 2477 – 2479)  และอยู่ระหว่างสงครามโลก  ครั้งที่  2  (พ.ศ. 2482 – 2489) ระยะนี้การลูกเสือแห่งประเทศไทยได้ซบเซาลงไปบ้าง  เนื่องจากประเทศไทยได้อยู่ในภาวะสงครา  และในปี พ.ศ. 2486  ได้มีพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ  จัดตั้งองค์การยุวชนแห่งชาติ  มีการจัดตั้งหน่วยยุวชนทหาร  ซึ่งมีการฝึกการใช้อาวุธแบบทหาร  และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรงจากรัฐบาลในสมัยนั้น  ส่วนกิจการของลูกเสือก็ยังดำเนินการอยู่และในบางจังหวัด  ก็มีการส่งเสริมกิจการลูกเสืออย่างเข้มแข็ง  เช่น  จังหวัดสกลนคร  และจังหวัดอุบลราชธานี  ก็ได้จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือขึ้นในระยะนี้

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :