กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

กิจการลูกเสือไทยยุคก้าวหน้า

 ยุคก้าวหน้า  (พ.ศ. 2489 – 2514)

                เริ่มต้นด้วยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และอาจแบ่งออกได้เป็น  2  ระยะ  คือ

                (ก)  ระยะเริ่มก้าวหน้า  (พ.ศ. 2489 – 2503)

                       พ.ศ. 2490  -  มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ พุทธศักราช  2480

                       พ.ศ. 2496  -  เริ่มดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ  โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจัดซื้อที่ดินบริเวณหลังเขาซากแขก  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เนื้อที่88  ไร่  58  ตารางวา  ราคา  304,000  บาท

                       พ.ศ. 2497  -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  3    สนามกีฬาแห่งชาติ  จังหวัดพระนคร มีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม  5,155  คน

                       พ.ศ. 2500  -  ส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  9    ประเทศ-อังกฤษ  เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบ  100  ปี  ของลอร์ดเบเดน  โพเอลล์  โดยมี  นายสว่าง  วิจักขณะ  เป็นหัวหน้าคณะ

                       พ.ศ. 2501  -  ทำการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้เบื้องต้นครั้งแรก  ตามหลักสูตรของกิลเวลล์ปาร์ค  ที่พระตำหนักอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี

                                                 -  จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกในประเทศไทย  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2501

                                                -  ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออก  ครั้งที่  1    เมือง- บาเกียว  ประเทศฟิลิปปินส์  โดยมี นายสว่าง  วิจักขณะ  เป็นหัวหน้าคณะ

                                               - พ.ศ. 2502  ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  10    ประเทศฟิลิปปินส์ –  นายอดุล  สุวรรณบล  เป็นหัวหน้าคณะ

                                               -  พ.ศ. 2503เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นวูดแบดจ์  ครั้งที่  1    ค่าย พระตำหนักอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี

                                                -  ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออกไกล  ครั้งที่  2     กรุงย่างกุ้ง  ประเทศพม่า  โดยมีนายแพทย์แสง  สุทธิพงษ์  เป็นหัวหน้าคณะ

                                                -  นายแพทย์แสง  สุทธิพงษ์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการลูกเสือภาคตะวันออกไกล เป็นเวลา  9  ปี  (พ.ศ. 2503 – 2507)

                (ข)  ระยะก้าวหน้า  (พ.ศ. 2504 – 2514)

                       โดยเหตุที่คณะลูกเสือแห่งชาติ  จะมีอายุครบ  50  ปี  ในปี  พ.ศ. 2504  และผู้ที่ได้ไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออกไกล  ครั้งที่  2  ในประเทศพม่า  เมื่อปี  พ.ศ. 2503  ก็ได้เห็นว่ากิจการลูกเสือประเทศพม่ากำลังวางแผนขยายกิจการลูกเสือเป็นการใหญ่  ทั้งในปี  พ.ศ. 2504  ก็จะมีการประชุมสมัชชาลูกเสือ  ภาคตะวันออกไกล  ครั้งที่  3  ในกรุงเทพฯ  ดังนั้น  ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในกิจการลูกเสือจึงได้พร้อมใจกันวางแผนปรับปรุงงานลูกเสือ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  ดังนั้น  จึงอาจเรียกได้ว่าระยะนี้เป็นระยะก้าวหน้าของการลูกเสือในประเทศไทย  กล่าวคือ

                       พ.ศ. 2504  -  เป็นการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นวูดแบดจ์

                                                -  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  นายกรัฐมนตรี  วางศิลาฤกษ์  ศาลาวชิราวุธ  จังหวัดพระนคร  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2504  เพื่อใช้เป็นสำนักงานเลขาธิการ  ที่พักของลูกเสือและร้านลูกเสือ

                                                -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4   สวนลุมพินี  จังหวัดพระนคร  มีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม  5,539  คน  กับมีลูกเสือต่างประเทศ เข้าร่วมชุมนุมด้วย  10  ประเทศ  จำนวน  348  คน

                       พ.ศ. 2504  -  เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมครั้งที่  9  ของภาคตะวันออกไกล  9  th. Far  East  Training  the  Team  Course    ค่าย   ลูกเสือวชิราวุธ

                                                -  พลเอกถนอม  กิตติขจร  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ  วชิราวุธ  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2503  ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  รวมเป็นเงิน   4,300,000  บาท

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงประกอบพิธีเปิดศาลาวชิราวุธ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2505  เงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน  1,820,000  บาท

                                                -  มีการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออกไกล  ครั้งที่  3    ศาลาสันติธรรมจังหวัดพระนคร  ระหว่างวันที่  5 – 12  ธันวาคม  2505  พ.ศ. 2506  -  จัดตั้งกองลูกเสือ  Rover  Scouts  เป็นครั้งแรก

                                                -  เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นผู้ให้การฝึกอบรม ครั้งที่  11  ของภาค  ตะวันออกไกล  “It  th  east  Training  the  Team Course”    ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ  โดยมี นายจอห์น  เธอแมน  ผู้บังคับการค่ายฝึกอบรมกิลเวลล์ปาร์ค       มาเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  21 – 25  พฤษภาคม 2506

                                                -  เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  ขั้นวูดแบดจ์  ครั้งที่  1    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ระหว่างวันที่  2 – 9  กันยายน  2506 

                                                -  เปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นวูดแบดจ์  ครั้งที่  1    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

                                                -  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันณวดี  ทรงเปิดตึก พยาบาล    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2506  ตึกพยาบาล  หลังนี้ทรงบริจาคเงินค่าก่อสร้างส่วนพระองค์เป็นเงิน  150,000  บาท

                                                -  ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  11    ประเทศกรีซ  โดยมี  นายเพทาย  อมาตยกุล  เป็นหัวหน้าคณะ

                       พ.ศ. 2507  -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2507 

                                                -  ได้รับงบประมาณ  2,055,000  บาท  เพื่อจัดซื้อที่ดินขยายบริเวณค่ายลูกเสือ  วชิราวุธ  อีก  306  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา  รวมเป็นเนื้อที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  394  ไร่  3  งาน  77  ตารางวา

                       พ.ศ. 2508  -  ประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  1    ศาลาสันติธรรม  จังหวัดพระนคร ระหว่างวันที่  1 – 3  กรกฎาคม  2508

                                                -  จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทรกองแรก    โรงเรียนสัตหีบ  เมื่อวันที่   7  ธันวาคม  2508

                                                -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  5    ค่ายลูกเสือวชิราวุธพ.ศ. 2509 

                                                -  คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสร้างพุทธศาสนา    กิลเวลล์ปาร์คประเทศอังกฤษ ซึ่งต่อมาได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่  8  กันยายน  2511

                                                -  จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศกองแรก    ศูนย์พัฒนาเครื่องบินเล็ก  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2509

                                                - พ.ศ. 2510    เริ่มจัดสร้างและประกอบพิธีเปิดค่ายลูกเสือประจำจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ   โดยสำนักงานสลากกินแบ่งฯ  ให้เงินอุดหนุนจังหวัดละ  100,000  บาท

                                                -  มีการส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  12    ประเทศสหรัฐ    อเมริกา  โดยมีนายกปัญญา  สมบูรณ์ศิลป์  เป็นหัวหน้า

                                                 -  พ.ศ. 2511 พิธีเปิดสระว่ายน้ำ  “ชาติตระการโกศล”  ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม 2511 สระว่ายน้ำสร้างด้วยเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ    เป็นเงิน  495,400  บาท

                                                  - พ.ศ. 2512 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  6    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  มีการซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ครั้งที่  2  เนื้อที่  40  ไร่  3  งาน    24 ตารางวา  ด้วยเงินสำนักงานสลากกินแบ่งฯ  236,010.73  บาท  รวมเป็น เนื้อที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ทั้งหมด  435  ไร่  3  งาน  1  ตารางวา

                                                   - พ.ศ. 2514 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  7    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  เพื่อเป็นการ    เฉลิมฉลองคณะลูกเสือไทย  มีอายุครบ  60  ปี

                                                -  เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมแห่งชาติ ครั้งที่  1   National  Trainer’s  Course    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ       

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :