กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

กิจการลูกเสือไทยยุคถึงประชาชน

5.  ยุคถึงประชาชน  (พ.ศ. 2514 - ............)

              ที่เรียกว่ายุคนี้เป็นยุคถึงประชาชนนั้น  เนื่องด้วยปี  2514  เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก  ประวัติเรื่องลูกเสือชาวบ้านอาจสรุปได้

โดยย่อดังนี้

              ในปี  พ.ศ. 2514  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  4  และสำนักงานศึกษาธิการเขต 9  จังหวัดอุดรธานี  ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการทดลองฝึกอบรมชาวบ้านอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  จำนวน  115 คน  เป็นเวลา  5  วัน  ที่บ้านเหล่ากอหก  ตำบลแสงพา  กิ่งอำเภอนาแห้ว  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  โดยใช้วิธีฝึกอบรมแบบลูกเสือ  และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเรียนรู้  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  แต่ใช้หลักสูตรพิเศษ  และเรียกการฝึกอบรมนี้ว่าการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ปรากฏว่าการทดลองครั้งนี้ได้ผลดีมาก  เพราะเป็นการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน  ยึดมั่นในความรักชาติบ้านเมือง  ศาสนา  ประเพณีอันดีงาม  ตลอดจนความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละประโยชน์ส่วนตน  และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมกับทั้งเป็นการช่วยพัฒนาชุมชน ทำให้ประชาชนรู้สึกสนุกสนานร่าเริง  และเข้ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้นด้วย

             ต่อมาได้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขึ้นตามตำบลต่าง ๆ  ในจังหวัดเลย  หนองคาย  อุดรธานี  นครพนม  ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  ปราจีนบุรี  พัทลุง  และได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  ตลอดจนวิธีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับมา  ซึ่งปรากฏว่าการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านได้ผลดีมาก  และอยู่ในความนิยมของประชาชนตลอดมา

            ในปี  พ.ศ. 2515  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  4  จังหวัดอุดรธานี  ทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัยและได้ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านพร้อมด้วยห่วงสวมผ้าผูกคอแก่ประชาชน  ผู้สำเร็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทุกคน  นอกจากนั้นยังได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เป็นทุนในการริเริ่มดำเนินกิจการนี้เป็นเงิน  100,000  บาท  ให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  3,  4  รับไปดำเนินการ  และมีพระราชประสงค์ให้การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านแพร่หลายไปทุกจังหวัด

            ในวันที่  4  กรกฎาคม  2516  สภาลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและการพัฒนาชุมชน  จึงได้ตกลงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และในวันเดียวกันนั้นรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด  เป็นผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดโดยตำแหน่งกับให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามสมควร

            ปรากฏว่าในปี  2518  ได้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านครบทุกจังหวัดสมกับพระราชประสงค์แล้ว  นับจำนวนรุ่นถึงปลายเดือนตุลาคม  2518  ได้  1,736  รุ่น  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านแล้วทั้งสิ้น  จำนวน  460,436  คน  และยังมีการเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพิ่มขึ้นเป็นเนือง ๆ

            นอกจากกิจการลูกเสือชาวบ้าน  เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการลูกเสือที่เกิดขึ้นในระยะนี้  คือ

 

พ.ศ. 2514  -  มีการส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  13  ณ ประเทศญี่ปุ่น  โดยมี   นายสว่าง  วิจักขณะ  เป็นหัวหน้าคณะ

 

พ.ศ. 2515  -  มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงาน  National  Headquarters     Semear    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

 

พ.ศ. 2516  -  กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งลงวันที่  4  เมษายน  2516  ให้นำวิชาลูกเสือเข้า  อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน

 

-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ  พระมงกุฎเกล้าฯ    บริเวณด้านหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ 

ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2516  และทรงประกอบพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 8     ค่ายลูกเสือวชิราวุธระหว่างวันที่  23-30 พฤศจิกายน  2516 

มีลูกเสือและ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมประชุม  4,968 คน กับมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชา   ลูกเสือร่วมชุมนุมจากต่างประเทศ  รวม  256  คน

 

พ.ศ. 2518  -  มีการส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  14    ประเทศนอร์เวย โดยมี  นายเชต  โคตรวิชัย  เป็นหัวหน้าคณะ

 

พ.ศ. 2519 - ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือ  เขตเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที่  10    กรุงเตหะราน  ประเทศอิหร่าน  โดยมี 

นายแพทย์ บุญสม  มาร์ติน  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-นายจิตร  ทังสุบุตร  ได้รับ  Bronze  Wolf  จากกรรมการลูกเสือโลก

 

-นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  ได้รับเลือกเป็นกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิก  เป็นเวลา  4  ปี (2519-2523

 

-ใช้เงินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซื้อที่ดินขยายค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ครั้งที่  3  เนื้อที่  33  ไร่  2  งาน  82  ตารางวา  เป็นเงิน  505,575  บาท

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  6    วัดตะเคียน  จังหวัดอ่างทอง

 

-มีการจัดตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ  แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2519

 

-พ.ศ. 2520 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  9    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

 

-ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  ครั้งที่  26    เมืองทอนทรีออล  ประเทศแคนาดา  โดยมี  นายอภัย  จันทวิมล  เป็น

หัวหน้าคณะ

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  7    วัดบ้านหลวง  จังหวัดนครปฐม

 

-มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ  ครั้งที่  4    จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2521 ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิก  ที่ฮ่องกง  โดยมี  พล.ท.  เยี่ยม  อินทรกำแหง  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-ใช้เงินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซื้อที่ดินขยายค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ครั้งที่  4  เนื้อที่  28  ไร่  2  งาน  89  ตารางวา  เป็นเงิน  831,562.50  บาท 

รวมเนื้อที่ทั้งหมดของค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ในปี  2522  มี  498  ไร่  67  ตารางวา  ค่าซื้อที่ดินรวม  5  ครั้ง  เป็นเงิน  3,952,148.23  บาท

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  8    วัดนาควิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

พ.ศ. 2522 ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  ครั้งที่  27    เมืองเบอมิงแฮม  ประเทศอังกฤษ  โดยมี  นายแพทย์บุญสม 

มาร์ติน  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-นายสุทัศน์  เมาลีกุล  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายประสานงาน  ประจำสำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเชียแปซิฟิก 

ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  ถึง  31  ธันวาคม  2522

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  9    วัดบางกุ้ง  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

-มีงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ  ครั้งที่  5    จังหวัดเชียงใหม่

 

-พ.ศ. 2523 ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที่  14  ที่เมืองเมลเบอร์น  ประเทศออสเตรเลีย  โดยมี 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-พลโทเยี่ยม  อินทรกำแหง  ได้รับเลือกเป็นกรรมการลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก  เป็นเวลา  2  ปี  (2523 - 2525)

 

-นายกอง  วิสุทธารมณ์  ได้รับ  Bronze  Wolf  จากกรรมการลูกเสือโลก

 

-มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  10  ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2523 – 3  มกราคม  2524  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันพระบรม

ราชสมภพครบ  100  ปี  ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  10   วัดอัมพา  จังหวัดชัยภูมิ

 

พ.ศ. 2524  ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาโลก  ครั้งที่  28    กรุงดาคาร์  ประเทศเซเนกัล

 

-นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  ได้รับเลือกเป็นกรรมการลูกเสือโลก  เป็นเวลา  6  ปี  (2524 – 2530)

 

-ประกาศใช้แผนการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าสมุทร  (ฉบับที่  11)  พ.ศ. 2524  และแผนการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ  (ฉบับที่  12) 

พ.ศ. 2524

 

-มีการสัมมนานานาชาติ  ว่าด้วยการลูกเสือสำหรับเด็กพิการ    เมืองฮ่องกง  และคณะลูกเสือไทยได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมด้วย 

โดยมี  ดร.สำอาง  พ่วงบุตร  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  11    วัดแก้วโกรวาราม  จังหวัดกระบี่

 

-มีงานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ  ครั้งที่  6    ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  15 – 19  ตุลาคม  2524 

 

พ.ศ. 2525 มีการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  19 – 22  กุมภาพันธ์  2525    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 

จังหวัดชลบุรี

 

-ส่งผู้แทนไปร่วมการประชาสมัชชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที่  15    กรุงจาร์กาต้า  ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมี  นายสำอาง 

พ่วงบุตร  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-นายสำอาง  พ่วงบุตร  ได้รับเลือกเป็นกรรมการลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก  เป็นเวลา  4  ปี  (2525 – 2529)

 

-ประกาศใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2515

 

-มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม  (แอล.ที.ซี.)  ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่  6 – 12  สิงหาคม  2525 

  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

 

-ทอดกฐินคณะลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  12    วัดคูหาภิมุข  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

 

-มีการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  ครั้งที่  1    ค่ายพระแท่นดงรัง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

พ.ศ. 2526  ส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  ครั้งที่  29    เมืองเดียร์บอม  รัฐมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมี 

นายสำอาง  พ่วงบุตร  เลขาธิการฯ  เป็นหัวหน้าคณะ

 

-มีการชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แห่งชาติ  ครั้งที่  1    ค่ายมฤคทายวัน  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่  1 – 5  พฤศจิกายน  2526

 

-มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  ครั้งที่  7    ค่ายวัดอรัญญิก  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่  3 – 7  พฤศจิกายน  2526

 

-มีการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม  (แอล.ที.ซี.)  ครั้งที่  8  ระหว่างวันที่  22 - 26  พฤษภาคม  2526    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

 

พ.ศ. 2527 มีการประชุมสัมมนาลูกเสือโลกเขตเอเชียแปซิฟิก  ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์  ครั้งที่  3  และ การประชุมเชิงวิชาการลูกเสือ

นานาชาติ  ว่าด้วยการฝึกอบรมลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ระหว่างวันที่  26 – 30  มิถุนายน  2527

 

-ส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  15    ประเทศแคนาดา

 

-ส่งผู้แทนลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพิการ  ที่กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

 

-ส่งผู้แทนลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออิสลาม    ประเทศลิเบีย

 

-ส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลก    ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

-ส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลก    ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

-ส่งผู้แทนลูกเสือไทยเข้าประชุมคณะทำงานของสำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเชียแปซิฟิก ณ  ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

-ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด    ประเทศสิงคโปร์

 

-ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานฉลองครบรอบ  100  ปี  ของสมาคมลูกเสืออาฟริกาใต้    เมืองมาฟอีคิง

 

-จัดส่งคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติเกาหลี  ระหว่างวันที่    6 – 13  สิงหาคม  2527 

ประเทศเกาหลีใต้

 

ศจ.นพ.บุญสม  มาร์ติน  กรรมการลูกเสือโลก  เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือโลกระหว่างวันที่  29 – 30  กันยายน  2527 

  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

พ.ศ. 2528 จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกเขตเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที่  9  และงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่  11  ระหว่างวันที่  21 – 27 

พฤศจิกายน  2528    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

 

-ส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  ครั้งที่  30  ระหว่างวันที่ 15 – 19  กรกฎาคม  2528    สหพันธ์สาธารณ

รัฐเยอรมัน

 

-จัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่  19 – 20  พฤศจิกายน  2528    โรงแรม

ซีวิว  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. 2529 จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่  15  ระหว่างวันที่  21 – 26  พฤศจิกายน  2529    โรงแรมแกรนด์

พาเลซ  เมืองพัทยา  จังหวัดชบุรี

 

พ.ศ. 2530 จัดโครงการกิจการเฉลิมพระเกียรติถวายล้นเกล้าฯ  ร. 9  โดยปลูกต้นสัก  จำนวน  100,000  ต้น  ทุกเขตการศึกษา

 

-จัดสร้างพระบรมอนุสาวรีย์  รัชกาลที่  6    ค่ายหลวงบ้านไร่  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

 

-จัดส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่  16    ประเทศออสเตรเลีย

 

-จัดทำพระราชบัญญัติลูกเสือ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2530  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง พระปรมาภิไธยแล้ว 

เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2530

 

 

หมายเหตุ

เนื่องจากข้อมูลต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ท่านควรศึกษาเพิ่มเติม

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :