กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ธงประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  ๗)  ได้พระราชทานธงลูกเสือ
แห่งชาติ  เมื่อวันที่    มกราคม  พ.ศ.๒๔๗๓  เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
ค่ายชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่      พระราชอุทยานสราญรมย์ 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ : ลักษณะ  มีพื้นเป็นธงไตรรงค์  กว้าง  ๕๐  เซ็นติเมตร  ยาว  ๕๒  เซ็นติเมตร.  มีตราธรรมจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

                                           ขนาด  ๓๒  เซ็นติเมตรอยู่ตรงกลางของผืนธง

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :