กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

                   วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจะจัดพิธีสงฆ์ในภาคเช้าและในภาคบ่ายจะมีพิธีสวนสนามและแสดงกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานหรือผู้แทนพระองค์มาเป็นองค์ประธานในการสวนสนาม(ในส่วนกลางก็จะจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติ

เป็นส่วนใหญ่  ส่วนระดับจังหวัดก็จะจัดที่สนามกีฬาจังหวัด บางแห่งก็จัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับสถานศึกษาก็จะจัดในสถานศึกษาของตนเอง

 

หมายเหตุ   วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นหลังจากที่ที่ได้โปรดให้ตั้งกองเสือป่า

ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มาได้ 2 เดือน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  

รศ..136( ตรงกับ พ.ศ.2454 )

 

             การจัดกิจกรรมในวันสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอันจะส่งเสริมให้ลูกเสือมีวินัยในตนเองและชาติที่มั่นคง

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :