กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

วันก่อตั้งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

             วันที่ 28 กุมภาพันธ์   พ.ศ.2509   จดทะเบียนก่อตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   กองแรกของประเทศไทย    ณ โรงเรียนเทพศิริน

กองลูกเสือวิสามัญจะทำพิธีถวายราชสดุดี และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

 

 

 

               การจัดกิจกรรมในวันสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอันจะส่งเสริมให้ลูกเสือมีวินัยในตนเองและชาติที่มั่นคง

 

ที่มา : - การลูกเสือเพื่อชาติไทย "การชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมัธยมส่วนกลางกรมสามัญศึกษา ครั้งที่ 2

          - หนังสือ ลส 101 - ลส 102 วิชาลูกเสือ ชั้น ม.1

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :