กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

                           วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม

การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ  รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึง

กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  

 

                         คณะลูกเสือแห่งชาติจะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวนสนาม ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ที่สวนลุมพินี  กองลูกเสือที่

มิได้เข้าร่วมพิธีนี้ จะจัดพิธีขึ้นในโรงเรียน  หรือกองลูกเสือในต่างจังหวัดจะจัดพิธีพร้อมกันในจังหวัด

 

                     การจัดกิจกรรมในวันสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอันจะส่งเสริมให้ลูกเสือมีวินัยในตนเองและชาติที่มั่นคง

 

ที่มา :  - หนังสือ ลส 101 - ลส 102 วิชาลูกเสือ ชั้น ม.1

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :