กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ แต่งเครื่องแบบอย่างไรจะไม่เสียหน้า “ 

 

วันที่  1   กรกฎาคม   2454    ตรงกับวันเสาร์ขึ้น    6    ค่ำ    เดือน  8    ปีกุน

กิจการลูกเสือไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า   จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว   พระมหากษัตริย์พระองค์ที่  6  ในพระบรมราชจักรีวงศ์  ให้สถาปนาขึ้นและทรงมี

พระราชดำริกำหนดแบบการแต่งกายของลูกเสือขึ้นโดยมีพระบัญชาให้ผู้บัญชาการโรงเรียน

มหาดเล็กหลวงดำเนินการโดยจัดให้นักเรียน  ชื่อ ชัพน์     บุนนาค    แต่งเครื่องแบบลูกเสือเพื่อ

ให้ทรงทอดพระเนตร เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2454    ตรงกับวันจันทร์ขึ้น   15  ค่ำปรากฏว่า

ทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงได้ทรงรับสั่งว่า  นายชัพน์   บุนนาค เป็นลูกเสือคนแรกของ

สยามจึงนับได้ว่าเครื่องแบบลูกเสือไทยได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพระราชดำริของพระมหากษัตริย

เป็นเกียรติอย่างสูงส่งต่อกิจการลูกเสือไทยโดยแท้ควรที่เราทั้งหลายจะได้ช่วยกันจรรโลงไว้

ให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป

 

จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้    ปรากฏว่าเครื่องแบบลูกเสือได้เป็นเครื่องทรงของ

พระมหากษัตริย์    มาตามลำดับจนถึงรัชกาลปัจจุบันในวันสำคัญของลูกเสือ   พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงทุกพระองค์ 

ได้ทรงเครื่องแบบลูกเสือไปร่วมงานตลอดมา  นับได้ว่าเครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องแบบที่

มีเกียรติอย่างยิ่งด้วยเหตุว่าทุกพระองค์จะทรงเครื่องแบบทหาร  3  เหล่าทัพ  และเครื่องแบบ

ลูกเสือเท่านั้น

 

ที่มา :   บทความ  เรื่อง “ แต่งเครื่องแบบอย่างไรจะไม่เสียหน้า “  สุรพิชญ์  อมรวิเชฐ์  : 2534 : หน้า  50 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :