กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

เครื่องแบบลูกเสือ    เป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติยิ่ง    มีประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผู้สวมใส่  ลูกเสือที่จะแต่งเครื่องแบบทุกครั้งควรที่จะแต่งให้ถูกต้องเนื่อง

 จากเครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องแบบที่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ  .. 2507     ตามความในมาตรา 4  และมาตรา42   แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

  ศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวง  รายละเอียดดังนี้

 

 หมวก     หมวกปีกกว้างสีกากี   พับปีกข้างขวาขึ้น  ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียวทำด้วยผ้าสีตามสีประจำภาคศึกษาตามใบแนบ   1  ท้ายกฎกระทรวง กลางดอกจันมีรูปตรา

คณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง     มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่กว้าง    2   เซนติเมตร   พันรอบหมวก    มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อย

สายรัดด้านหลังศีรษะ  สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง

 

ผ้าผูกคอ        รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว    ด้านฐาน  100   เซนติเมตร    ด้านตั้ง  75  เซนติเมตร    สีตามสีประจำภาคการศึกษา    และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์     สวมผ้าผูกคอ

 

เสื้อ    เสื้อคอพับสีกากี   แขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด   อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง  3.5 เซนติเมตร    มีดุมเหนือเข็มขัด  5  ดุม    อกมีกระเป๋าข้างละ  1  กระเป๋า      มีแถบตรง

กลางตามทางดิ่ง   ปกรูปมนชายกลางแหลม   เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า  1  ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง   ด้านไหล่กว้าง  3.5  เซนติเมตร  เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ   

ด้านคอกว้าง  2.5  เซนติเมตร   ปลายมน   มีดุมที่อินทรธนูทางด้านคอด้านละ  1  ดุม   ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่  ให้สอดชายเสื้ออยู่ในกางเกง

 

กางเกง      กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ  5  เซนติเมตร  ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรง    ห่างจากขาตั้งแต่    8 - 12   เซนติเมตร  ปลายขาพับเข้ากว้าง  5  

เซนติเมตร    ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  1  กระเป๋า    และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน   6  เซนติเมตร   กว้าง   1   เซนติเมตร

 

เข็มขัด    เข็มขัดหนังสีน้ำตาล      กว้างไม่เกิน   3  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

 

ถุงเท้า     ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า   ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง

 

รองเท้า     รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ไม่มีลวดลาย   หุ้มส้นชนิดผูก

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :