กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การถวายราชสดุดี

คำบอก

“ถอดหมวก,นั่ง”

 

การปฏิบัติ 

 

เมื่อสั่ง ”ถอดหมวก” เว้นระยะไว้พอสมควร เมื่อลูกเสือทุกคนถอดหมวก

เรียบร้อยแล้ว ให้สั่ง “นั่ง” เมื่อลูกเสือได้ยินคำสั่งว่า “นั่ง” ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่ง

ก้าว คุกเข่าขวาลงตั้งเข่าซ้าย นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ำ วางลงบนเข่าขวามือ

ซ้ายที่ถือหมวกวางพาดบนเข่าซ้าย และตั้งฉากกับเข่าซ้าย

 

เมื่อร้องเพลงราชสดุดี ให้ก้มหน้าเล็กน้อย และให้เงยหน้าขึ้นตามเดิม

เมื่อเพลงจบ เมื่อสั่งว่า “ลุก” ให้ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเท้าซ้ายที่ก้าวออกไปกลับมาชิดเท้า

ขวาและเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให้ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็ว แล้วอยู่ในท่าตรง

 

 

หมายเหต

 

 

ในกรณีที่ลูกเสือมีไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้ถอดหมวกในท่าที่มีอาวุธเสีย

ก่อน แล้วจึงนั่งโดยนำไม้พลองหรือไม้สามง่ามไปวางไว้ตามยาว ชิดขาขวาทางขวามือ

ขวาคงแบคว่ำวางบนเข่าตามปกติ

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :