กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญของวิทยากรประจำหมู่/กลุ่ม

1.

เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกอบรม

2.

ทำให้สมาชิกในหมู่เกิดความสะดวกสบายในการฝึกอบรม

3.

ช่วยให้การฝึกอบรมดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4.

ช่วยเสนอแนะชี้แจงงานของหมู่และเข้าร่วมสังเกตกิจกรรมของหมู่

5.

ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้ได้ประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรม

6

เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดย

 

ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของหมู่

หมายเหตุ

 

1.การเรียกว่าวิทยากรประจำหมู่ใช้เรียกในการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป,ขั้นความรู้เบื้องต้น

และขั้นความรู้ชั้นสูง.

         2.การเรียกว่าวิทยากรประจำกลุ่มใช้เรียกในการฝึกอบรมขั้น 3 ท่อน และ 4 ท่อน เท่านั้น

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :