กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

บทบาทวิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

ก่อนการฝึกอบรม

1ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร และวิธีการของการฝึกอบรม ตลอดจนกล วิธีต่างๆทั้งใหม่และเก่า

2.ตรวจสอบ ทบทวนตารางฝึกและพยายามจดจำ

3.เตรียมตัวเอง เอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น

4.ติดต่อผู้บรรยายแต่ละวิชา เพื่อขอความรู้และเอกสารเตรียมไว้ล่วงหน้า

5.ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารและฝ่ายอุปกรณ์

ระหว่างการฝึกอบรม

1.ให้การต้อนรับ เวลาผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน รายงานตัว แนะนำให้รู้จักเพื่อนสมาชิกร่วมหมู่ นำเข้าที่พัก

2.ปฐมนิเทศหมู่ของตน แจกสมุด ป้ายชื่อ เสนอแนะงานหน้าที่ในหมู่ (อย่ากำหนดเอง)

3.นำเข้าห้องพิธีเปิด

4.เสนอแนะช่วยเหลือ ยั่วยุให้หมู่ของตนทำงาน

5.ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในกรณีที่จำเป็น

6.ดูแลสุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบและสวัสดิการต่างๆ

7.เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะในด้านวิชาการ ช่วยให้เกิดข้อวินิจฉัยและข้อตกลงในการอภิปราย

8.อำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์การทำงานของหมู่ การพิมพ์เอกสาร การแจกเอกสาร

9.สาธิตกลวิธีและทักษะต่างๆ

10.ประสานงานระหว่างคณะผู้ให้การฝึกอบรม และผู้รับการอบรม

11.สังเกตความเป็นอยู่ การศึกษา ท่าที ความสนใจที่มีต่อหมู่ ต่อคณะผู้ให้การฝึกอบรมและต่อหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรม

ซึ่งวิทยากรประจำหมู่อยู่ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการฝึกอบรม

หลังการฝึกอบรม

1.ประเมินผล  รายงานต่อผู้อำนวยการฝึกอบรม ได้ทราบ

2.ติดต่อช่วยเหลือตามที่ได้รับคำสั่ง

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :