กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้าที่ของวิทยากรประจำหมู่/กลุ่ม

1.

ต้องอยู่ตลอดเวลาการฝึกอบรม

2.

ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

3.

ไม่แสดงความคิดเห็นของตนเองว่าถูกต้องเพียงความคิดเห็นคนเดียว

4.

ต้องแต่งเครื่องแบบตลอดเวลา

5.

ให้ข้อเสนอแนะ เมื่อมีการอภิปรายกลุ่ม แต่ไม่เชิงบอกให้ทั้งหมด

6.

ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาภายในหมู่ แต่ไม่ชี้แนะโดยตรง

7.

เยี่ยมเยียนเมื่อมีเวลาว่าง แต่ไม่ควรอยู่กับหมู่ให้ดึกเกินไปจะเป็นการบกวนสมาชิก

8.

ตรวจสอบกิจกรรมยามว่าง เตือนให้สมาชิกทำ

9.

ไม่บอกกิจกรรมล่วงหน้าแก่สมาชิก

10.

เสนอแนะอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :