กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการตรวจขั้นที่ 5

 

1. หนังสือสำคัญการอนุญาตตั้งกองลูกเสือ (ลส.12)

 

2. หนังสือสำคัญการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งลูกเสือ (ลส.13) ตามประเภทที่ตรวจ

 

3. ทะเบียนลูกเสือตามประเภทลูกเสือ (ลส.6-9)

 

4. สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

5. สมุดบันทึกการประชุมนายหมู่ลูกเสือ หรือคณะกรรมการดำเนินงาน

 

    หรือคณะกรรมการประจำกอง

 

6. สมุดบันทึกการเปิดประชุมกอง (แผนการสอน)

 

7. สมุดบันทึกการวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือ

 

8. ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ลส.3)

 

9. หลักฐานการเงิน (ลส.10 และ ลส.19)

 

10.เอกสารที่จำเป็นในกองลูกเสือ เช่น พ... ข้อบังคับ กฎกระทรวง

 

     ที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ

 

11. สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

 

12. อื่นๆ ที่ผู้ตรวจเห็นสมควร

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :