กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่จะต้องสาธิตให้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5

 

1. การเปิด - ปิดประชุมกอง (ต้องสาธิตตั้งแต่เปิดประชุมกอง, การสอน 5 ขั้น,การปิดประชุมกอง)

 

2. การสวนสนาม (เริ่มตั้งแต่เรียกแถว, การสั่ง, การเคารพอยู่กับที่และขณะสวนสนาม, การรายงาน,

 

    การสวนสนาม, ฯลฯ)

 

3.การประชุมนายหมู่ หรือประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน หรือการประชุมคณะกรรมการประจำ

 

   กองลูกเสือ

 

4. การสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ

สำหรับประเภทลูกเสือสำรอง

 

5.การสอนระเบียบแถว และสัญญาณมือของลูกเสือ (เฉพาะลูกเสือสำรอง)

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :