กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

ส่วนภูมิภาค

ให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินผลขั้นที่ 5 ดำเนินการดังต่อไปน

                    1.กรณีที่ผู้ขอรับการตรวจเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ   กรรมการลูกเสือ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาใด    ให้ยื่น

เรื่องต่อผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

                    2.กรณีที่ผู้ขอรับการตรวจเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  สังกัดกลุ่มหรือกองลูกเสือในโรงเรียนสังกัดใดก็ตาม  ก็ให้ยื่นเรื่องต่อผู้บริหารสถานศึกษา

นั้น ๆ ผ่านเรื่องไปยังผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

                    3.เมื่อผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆได้รับเรื่องเสนอตามข้อ 1,2 แล้ว  ก็มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัด

ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วไปดำเนินการตรวจและประเมินผลขั้นที่ 5

                    4.เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว    รายงานผลให้ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อเสนอเรื่องผ่าน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาต่อไป

5.ในกรณีที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อาจร้องขอไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯอื่นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิของเขตไปดำเนินการตรวจให้เสร็จแล้วรายงานให้เขตทราบ  เพื่อเสนอเรื่องตามลำดับต่อไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ

                  5.เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้รับเรื่องและพิจารณาผลการตรวจของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ได้เสนอมาแล้ว  อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

ผลประการใดก็ตาม  ก็จะแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการตรวจ  เพื่อแจ้งให้เจ้าตัวทราบต่อไป

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :