กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ

                   1.เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ผ่านการฝึกอบรม 4 ขั้นดังกล่าวข้างต้นมาแล้วให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วทั้ง 4 ขั้น 

ไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน  นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ในระหว่างนั้นให้ทำคำตอบในแบบคำถาม

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม  ฉบับที่ 3 ให้แล้วเสร็จเมื่อพร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว  ให้เสนอรายงานขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจและ

ประเมินผลดังกล่าว     จะต้องกระทำภายในกำหนดเวลา 2 ปี  นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง

                   2.มื่อจะให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติและประเมินผลเมื่อใด  ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เกี่ยวข้องทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาที่ตนสังกัด  ขอเชิญ

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล   ดังกล่าวไว้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ พ..2521 ลงวันที่ 12 .2521 ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันให้ไปทำการตรวจ

ในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่าจะให้ไปตรวจวันใด

                 3.ให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัด  ติดต่อเรื่องการตรวจไปยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจโดยด่วน

                 4.เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีหน้ารับผิดชอบได้ตรวจแล้ว  ปรากฏอย่างไรให้ลงชื่อกำกับรับรองไว้ในแบบรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5

ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

                 5.ในระหว่างที่ไปตรวจนั้น  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับผิดชอบในการตรวจพิจารณาคำตอบในแบบคำถามการศึกษาเพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

ของผู้ปฏิบัติการด้วย     การพิจารณาหมายความว่าให้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่มีในคำถามเหล่านั้น เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ

อย่างชัดแจ้ง  และอาจสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการในเรื่องต่อไปนี้ด้วย

 

5.1 ระบบหมู่

 

5.2 การประชุมนายหมู่

 

5.3 การฝึกอบรมวิชาตามหลักสูตร

 

5.4 การบำเพ็ญประโยชน์

 

5.5 การร่วมมือกับบุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้อง

 

5.6 การเดินทางไกล  การอยู่ค่ายพักแรม

 

5.7 การจัดกิจกรรมลูกเสือ

 

5.8 เรื่องอื่นที่เห็นสมควร

หมายเหตุ   เมื่อได้สัมภาษณ์แล้ว  หากเห็นว่าควรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ทำได้

                     6.การรายงานผลการตรวจ  ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  ดังแนบท้ายระเบียบนี้

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :