กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแนวการตรวจขั้นที่ 5 สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกองลูกเสือในสถานศึกษา

                   เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการอนุมัติให้ไปตรวจขั้นที่ 5 จากผู้มีสิทธิ์อนุมัติแล้ว เมื่อไปถึงกองลูกเสือที่จะดำเนินการตรวจ จะต้องแจ้งให้ผู้บริหาร

สถานศึกษานั้น ๆ ได้รับทราบก่อนเป็นประการแรกสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการมีดังต่อไปนี้  คือ

                  1.ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอรับการตรวจทั้งหมดแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจ   วิธีการตรวจ     และสิ่งที่จะขอตรวจ  และอื่น ๆ

ที่เห็นสมควรว่าจะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการตรวจครั้งนี้

                 2.ตรวจหลักฐานการบริหารงานในกองลูกเสือ  ซึ่งได้แก่

                   2.1หนังสือสำคัญในการอนุญาตให้ตั้งกองลูกเสือ   ( ลส.12 )     และหนังสือสำคัญในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ( ลส.13 )   

ว่ามีตำแหน่งตรงตามประเภทของลูกเสือที่ต้องการให้ตรวจ     และอยู่ใน  สังกัดกองลูกเสือนั้นด้วย

                  2.2ทะเบียนลูกเสือตามประเภทของลูกเสือที่ขอตรวจ ซึ่งได้แก่  สำรอง ลส.6สามัญ ลส.7 สามัญรุ่นใหญ่ ลส.8 และวิสามัญ ลส.9 ว่าได้จัดทำ

เรียบร้อยหรือไม่

                2.3สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญฃาลูกเสือ

                2.4สมุดบันทึกการประชุมนายหมู่หรือสมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน หรือสมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจำกองตาม

ประเภทของลูกเสือที่ขอตรวจ

               2.5 สมุดบันทึกการเปิดประชุมกอง (เตรียมการสอนที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมาตั้งแต่ต้น)

               2.6 สมุดบันทึกการวางแผนในการฝึกอบรมลูกเสือ

               2.7 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ลส.3)

              2.8 การใช้จ่ายเงินในกองลูกเสือและการชำระเงินค่าสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ลส.19)

              2.9 เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในกองลูกเสือ เช่น พ..บ ลูกเสือ ข้อบังคับว่าด้วยการปกครองและหลักสูตร ฯ  กฎกระทรวงว่าด้วย

เครื่องแบบ  คู่มือ  แผนการสอนลูกเสือ   สมุดปูม     และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ

            2.10  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม        เช่น     ห้องเรียน สนามฝึกอบรม  และการเลือกสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม  เป็นต้น

           2.11และอื่น ๆ ที่ผู้ตรวจเห็นสมควร

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :