กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจการสาธิตการเปิดประชุมกอง 

                       การสาธิตการฝึกอบรมลูกเสือการทำการสาธิตนั้นจะต้องเป็นลูกเสือที่สังกัดอยู่ในกองลูกเสือนั้น ๆ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอตรวจทุกคน

จะต้องเข้าร่วมในการสอนด้วย(ในกรณีที่ขอตรวจหลายคน ) ถ้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอตรวจมีจำนวนมากให้ผู้ตรวจพิจารณาการสาธิตการ

เปิดประชุมกองเป็นชุด ๆ ไป

สิ่งที่ผู้ตรวจจะพิจารณาในการสาธิตการเปิดประชุมกอง   ได้แก่

                     1.ความถูกต้องในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือของลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอตรวจ

                     2.แผนการเปิดประชุมกอง ซึ่งอยู่ในสมุดบันทึกการเปิดประชุมกองที่ผู้ขอตรวจ   ได้จัดทำและเตรียมการไว้แล้ว  (ในกรณีผู้ตรวจต้องการ

จะให้ทำการสาธิตการฝึกอบรมวิชาใด ซึ่งไม่เป็นไปตามที่เตรียมไว้ก็ย่อมกระทำได้)  แล้วสังเกตว่าได้ดำเนินการไปตามแผนนั้นหรือไม่

                    3.ขั้นตอนในการเปิดประชุมกอง

                        3.1 ผู้ขอตรวจดำเนินการไปนั้นถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติหรือไม

                        3.2 การเลือกเทคนิคการฝึกอบรม มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่ทำการฝึกอบรมหรือไม่ และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิคการฝึกอบรมนั้น ๆ

ถูกต้องประการใด

                       3.3 อุปกรณ์การสอนเหมาะสมและมีเพียงพอหรือไม

                       3.4 ระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในแผนการสอนที่จัดเตรียมไว้หรือไม่สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ ให้ผู้ตรวจจดบันทึกข้อขาดตกบกพร่องไว้ด้วย

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :