กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมนายหมู่

ตรวจการประชุมนายหมู่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน หรือการประชุมคณะกรรมการประจำกอง  ตามประเภทลูกเสือที่ขอตรวจ

 

                      1.ห้องประชุม ฯ ได้มีการจัดไว้ถาวรเป็นการเฉพาะเหมาะและถูกต้องตามประเภทของลูกเสือหรือไม่

                      2.การจัดอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ฯ ครบถ้วนหรือไม่     เช่น โต๊ะ-หมู่บูชา  พระพุทธรูป  โต๊ะประชุม  ป้ายต่าง ๆ มีครบถูกต้องตามวิธี 

การประชุม ฯ ของลูกเสือหรือไม่

                     3.วิธีการและแนวปฏิบัติในการประชุมดำเนินไปถูกต้องหรือไม่  เช่นการเข้าออกของผู้ประชุม  ประธานที่ประชุม ที่ปรึกษา  การทำความเคารพ 

วิธีดำเนินการประชุม  เป็นต้น

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :