กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจการสาธิตการสวนสนาม

              ในการสาธิตการสวนสนาม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอตรวจขั้นที่ 5 ทุกคนต้องทำการสวนสนามร่วมกับลูกเสือที่ทำการสวนสนามสิ่งที่ผู้ตรวจจะ

พิจารณามีดังนี้คือ

             1.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ    (ทั้งลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ)

             2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการสวนสนาม เช่น ธงประจำกอง  ป้ายชื่อโรงเรียนธงทำความเคารพ ฯลฯ เป็นต้น

             3.วิธีการจัดรูปขบวนสวนสนาม

             4.การออกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

             5.ความพร้อมเพรียงในการเดินทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ

ุ             6.การทำความเคารพในขณะเดินสวนสนาม

             7.สถานที่ที่ใช้สวนสนามมีความเหมาะสมหรือไม่

              8.และอื่น ๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นสมควร

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :