กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมภาษณ์ผู้ขอรับตรวจขั้นที่ 5

                ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ขอรับตรวจขั้นที่ 5 ให้ผู้ตรวจสัมภาษณ์ผู้ขอรับตรวจเป็นรายบุคคล ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ตามแบบประเมินการสัมภาษณ์

์ความรู้และความเข้าใจในกิจการลูกเสือ

หมายเหตุ

เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว     ให้ประชุมผู้เข้ารับการตรวจเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง    ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   ที่ได้

ดำเนินการมาทั้งหมดให้ผู้ขอรับตรวจได้ทราบ เพื่อแก้ไข  ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป และผู้ตรวจบันทึกข้อเสนอแนะไว้ให้กับผู้รับการตรวจด้วย

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :