กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

 

 

1) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) หรือหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.)

 

2) เป็นผู้ที่ได้รับการเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทลูกเสือต่าง ๆ ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในการบริหารงาน และฝึกอบรมลูกเสือประเภทนั้น

 

- ถ้าได้รับวูดแบดจ์ประเภท ผู้นำ   ไม่เข้าเกณฑ์ ข้อ 2  เพราะ ผู้นำ ไม่มีการตรวจประเมินขั้นที่ 5   มีแค่เพียงการสัมภาษณ์เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ เท่านั้น

 

-  การจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 นั้นเป็นได้ตามประเภทที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์มา เช่น ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สำรอง ก็จะตรวจได้เฉพาะสำรอง  หรือผ่านวูดแบดจ์สามัญ  ก็สามารถตรวจสามัญ หรือได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ มาหลายประเภท ก็สามารถตรวจได้ตามประเภทที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์นั้นมา

 

ส่งหลักฐานที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัครแต่งตั้งโดย สพท.ที่สังกัด

 

1. สำเนาใบแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ปัจจุบัน (ลส. 13)

 

 

2. สำเนาหลักฐานหนังสือรับรอง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) หรือหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม

 

วิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.)

 

 

3. สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (ยกเว้นหลักสูตรผู้นำ)

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :