กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในแถวหน้ากระดาน  ลูกเสือรวมอาวุธเมื่ออยู่ในรูปแถวหน้ากระดานโดยแต่ละหมู่รวม

อาวุธไว้ข้างหน้าหมู่ของตน เมื่อมีคำสั่งว่า “รวมอาวุธ” ให้ลูกเสือคนที่  2  กับคนที่  3 ก้าวออกมา

ข้างหน้า  1  ก้าว แล้วร้อยหูไม้พลองเจ้าด้วยกันบริเวณหน้าหมู่ของตน  ลูกเสือคนที่ 4 เอาไม้พลอง

สอดลูกเสืออื่น ๆ ในหมู่ของตนพิงไม้พลองฝากและนายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่ลูกเสือ

ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน พิงไม้พลองฝากเป็นคนสุดท้ายกับกระโจมของหมู่ตนถ้าเป็นไม้ง่าม

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับไม้พลอง เพียงแต่ใช้ง่ามพิงกัน

หมายเหตุ 

 

 

ในกรณีที่กองจัดแถวหน้ากระดานตั้งแต่  2 แถวขึ้นไปเมื่อจะสั่งให้รวมอาวุธขอให้อยู่

ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาถ้าเห็นว่าที่ตั้งกระโจมอาวุธแคบเกินไปอาจสั่งให้ขยายแถวที่ 2, ฯลฯ

ไปทางหลังเสียก่อนก็ได้ เมื่อขยายอาวุธแล้วก็เข้าประจำที่เดิมเมื่อมีคำบอก “ขยายอาวุธ” ลูกเสือ

แต่ละหมู่ต่างนำไม้พลองหรือไม้ง่ามออกจากกระโจมมาประจำที่ อยู่ในท่าเรียบอาวุธต่อไป

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :