กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจและกำหนดคะแนน

สายตรวจ      หมายถึง    คณะผู้ให้การฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝึกอบรมให้ไปทำหน้าที่ในการตรวจ

                                ในวันที่  1  ของการฝึกอบรม           -  ไม่มีการตรวจ เพราะเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรม

ตรวจครั้งที่  1      ในวันที่  2  ของการฝึกอบรม             -  สายตรวจจะตรวจจากหมู่แรกไปหมู่สุดท้ายตามลำดับ

                                                                                        -  คะแนนมาตรฐาน 30/40 เป็นคะแนนประจำวัน

ตรวจครั้งที่  2      ในวันที่  3  ของการฝึกอบรม             -  สายตรวจจะตรวจจากหมู่สุดท้ายไปหมู่แรกตามลำดับ

                                                                                        -  คะแนนมาตรฐาน 31/40 เป็นคะแนนประจำวัน

                                                                                           (ลดคะแนนเครื่องแต่งกาย เพิ่มคะแนนครัว)

ตรวจครั้งที่  3      ในวันที่  4  ของการฝึกอบรม             -  สายตรวจจะตรวจหมู่ที่อยู่กลาง แล้วจะตรวจหมู่ไหนก่อนก็ได้

                                (เจาะตรงกลาง)                               -  คะแนนมาตรฐาน 32/40 เป็นคะแนนประจำวัน

ตรวจครั้งที่  4      ในวันที่  5  ของการฝึกอบรม             -  ตรวจแบบจู่โจม

                                                                                       -  คะแนนมาตรฐาน 32/40 เป็นคะแนนประจำวัน

ตรวจครั้งที่  5      ในวันที่  6  ของการฝึกอบรม             -  ตรวจโดยคณะนายหมู่

                                (เปลี่ยนสายตรวจ)                           (โดยแบ่งหน้าที่เช่นเดียวกับสายตรวจ)

                                                                                       -  คะแนนมาตรฐาน 32/40 คะแนนที่ได้ไม่รวมกับคะแนนประจำวัน

ตรวจครั้งที่  6      ในวันที่  7  ของการฝึกอบรม             -  นายหมู่แต่ละหมู่ตรวจหมู่ของตนเอง

                                                                                        -  คะแนนมาตรฐาน 32/40 คะแนนที่ได้ไม่รวมกับคะแนนประจำวัน

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :