กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการกำหนดคะแนนในการตรวจตอนเช้า

สิ่งที่ต้องการตรวจและการกำหนดคะแนน

                        1.     เครื่องแบบและร่างกาย                      (10  คะแนน)

                                เครื่องแบบ        ให้ตรวจตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ดูการสวมหมวก การใช้ผ้าผูกคอประเภท

                                                            ห่วงสวมผ้าผูกคอ การติดป้ายชื่อ เข็มขัด การสวมถุงเท้า รองเท้า สิ่งที่เป็นโลหะต้องขัดให้สะอาด

                                ร่างกาย              ให้ตรวจเกี่ยวกับความสะอาดของร่างกาย หนวดเครา การรักษาเล็บมือให้สะอาด

                        2.     ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่พักและการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ (10 คะแนน)

                                        ตรวจดูการเก็บที่นอน หมอน มุ้ง การนำออกผึ่งแดด ความเป็นระเบียบในการเก็บการเช็ดชะโลมน้ำมันเครื่องมือ เช่น จอบ เสียม ฯลฯ

                        3.     ครัวที่รับประทานอาหารและสุขาภิบาล (20 คะแนน)

                                        ตรวจดูการใช้เตาไฟ การเก็บภาชนะ อุปกรณ์การครัว การทำความสะอาดเครื่องครัวตลอดจนที่รับประทานอาหารได้รักษาความสะอาดหรือไม่ ตรวจดูความสะอาดบริเวณรอบๆ ของที่พัก เต็นท์ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้ราวตากผ้า (ผ้าแห้ง ผ้าเปียก) การใช้หลุมแห้ง หลุมเปียก (รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน)

                        4.     ตรวจหน้าที่หมู่บริการ (ไม่ให้คะแนน)

                                        เป็นการตรวจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของหมู่บริการ ซึ่งอาจกำหนดให้มีหน้าที่ของหมู่บริการวันละ 1 หมู่ หรือ 2 หมู่ สุดแล้วแต่ความจำเป็น และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม แต่ตามปกติแล้วจะมีหมู่บริการวันละ 2 หมู่ และจะเปลี่ยนหน้าที่ของหมู่บริการเวลา 18.00 . ของทุกวัน

                        หน้าที่ของหมู่บริการ คือ

                                        การทำความสะอาดสถานที่ที่ใช้ร่วมกัน (กลางวัน - กลางคืน) ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ชุมนุมรอบกองไฟ บริเวณสนามรอบเสาธง การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลบนถนน บริเวณกองฟืน ฯลฯ

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :