กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจโดยคณะนายหมู่ลูกเสือในการฝึกอบรม

 

-  เมื่อคณะนายหมู่ลูกเสือทำการตรวจเสร็จแล้ว ให้นายหมู่ทุกคนเข้าประจำหมู่ของตน เพื่อร่วมในพิธีรอบเสาธงใน

ตอนเช้า เวลารายงานให้ผู้อำนวยการฝึกฯ เชิญคณะนายหมู่ลูกเสือออกมา

 

-  ให้นายหมู่ (พร้อมด้วยไม้พลองหรือไม้ง่ามประจำหมู่ ถ้าเป็นลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ หรือวิสามัญ ตามลำดับ)

ทุกคนที่ทำการตรวจมายืนเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งด้านข้าง เยื้องไปหลังผู้อำนวยการฝึกฯ ตามลำดับจากขวาไปซ้าย คือ ผู้ตรวจเครื่องแบบ

และร่างกาย (หัวหน้าสาย) ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก ผู้ตรวจครัว และตรวจสุขาภิบาล และผู้ตรวจหน้าที่หมู่บริการ)

 

  การรายงานผลการตรวจ ผู้อำนวยการฝึกจะเชิญออกมารายงานครั้งละ 1 คน ตามลำดับ การออกมารายงานของ

นายหมู่แต่ละคน เมื่อได้รับเชิญให้ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปเคารพผู้อำนวยการฝึก แล้วหันไปทำความเคารพแถวผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จึงเริ่มกล่าวรายงาน เสร็จแล้วทำความเคารพแถวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หันไปเคารพผู้อำนวยการฝึก แล้วกลับเข้าที่เดิม

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :