กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่นายหมู่ตรวจหมู่ของตนเอง

 

  การรายงานผลการตรวจ นายหมู่ไม่ต้องออกมายืนข้างหน้าของผู้อำนวยการฝึกคงให้ยืนในหมู่ของตนเอง เมื่อผู้อำนวยการฝึก

เชิญให้รายงานให้ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว ทำความเคารพผู้อำนวยการฝึก แล้วจึงรายงาน เมื่อรายงานจบแล้วให้เลิกทำความเคารพแล้วถอยหลังกลับ

เข้าแถวของตนตามเดิม

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :