กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของธงประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สีของธง

ผืนธงทำด้วยผ้าสีเลือดหมูู

 

รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

สีเหลืองอยู่ตรงกึ่งกลางของธง สูง 40 X  25 ซ.ม.

ขนาดของธง

มีขนาดกว้าง 120 X 80 ซ.ม.  

 

ชื่อกองลูกเสือโรงเรียน

 อยู่ใต้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ บอกชื่อกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง ขนาดพองาม

ัครุย (พู่)

มีสีเหลือง ยาว 8 ซ.ม. สามด้าน

 

คันธง

ทำด้วยไม้ ขนาดความยาว 2 เมตร และเส้นรอบวง 1 นี้ว

 

ยอดธง

ทำด้วยโลหะเป็นรูปวชิร สีเงิน

 

ที่มา : คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :