กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหมู่เนตรนารีสามัญ 

(ใช้ชื่อดอกไม้ในการตั้งชื่อหมู่)

1.ดอกทานตะวัน

2.ดอกบานชื่น

3.ดอกรักเรj

4. ดอกพิกุล

5.ดอกชวนชม

6.ดอกจำปี

7.ดอกบานไม่รู้โรย

8.ดอกดาวเรือง

9.ดอกลำเจียก

10.ดอกเฟื่องฟ้า

11.ดอกกุหลาบ

12.ดอกบานชื่น

13.ดอกมะลิซ้อน

14.ดอกกระดังงา

15.ดอกปาริชาติ

16.ดอกชงโค

17.ดอกนมแมว

18. ดอกสายหยุด

19. ดอกยี่โถ

20.ดอกบานเย็น

21.ดอกสารภี

22.ดอกการเวก

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :