พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน

                                   วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย อำเภอลี้ ตั้งอยู่ทีบ้านหนองปู(ห้วยต้ม) ตำบลนาทราย ลักษณะองค์เจดีย์ของ วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย คล้ายเจดีย์ชเวดากอง เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนา ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฐานกว้าง ๔๐x๔๐ เมตร หรือเท่ากับ ๑ ไร่ ส่วนสูงจากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้น ๖๔.๓๙ เมตร ผู้ริเริ่มให้มีการออกแบบและการสร้างเจดีย์ วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย คือ ครูบาชัยยะ วงศาพัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัป ให้ลูกหลายคนไทยเราได้กราบไหว้

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :