รู้จักลูกเสือสำรอง

                ลูกเสือสำรอง คือลูกเสือรุ่นเล็กประเภทหนึ่ง  ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 8 – 11  ปี หรือกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมปีที่  1 – 4  และเมื่อเข้าเป็นลูกเสือสำรองแล้ว  จะได้รับความสนุกสนาน  ร่าเริง  มีร่างกายแข็งแรงเข้ากับเพื่อนฝูงได้  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีระเบียบวินัย  ซึ่งจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ