การทำแกรนด์ฮาวล์

                การทำแกรนด์ฮาวล์  ผู้กำกับจะต้องเลือกให้เหมาะสมเสียก่อน  และยืนอยู่ในท่าตรง  แล้วจึงเรียก  และให้ปฏิบัติต่อไปนี้

                1.  ผู้กำกับลูกเสือ  เรียก  “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค”  (แพ็คคำท้ายให้เน้นให้หนัก)  พร้อมกับทำสัญญาณมือแกว่างรอบตัวเป็นวงกลม  (มือรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กำกับ)

                2.  ลูกเสือสำรอง  เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กำกับ  ทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก  ล้อมรอบผู้กำกับ  (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กำกับ  จากนั้นก็เรียงไปตามลำดับ)  ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน

                3.  ผู้กำกับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ  เล็กน้อย  นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย  (แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย)

                4.  ลูกเสือสำรอง  เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่  จนแขนตึงจึงปล่อยมือ  และจัดวงกลมให้เรียบร้อย

                5.  ผู้กำกับลูกเสือ  ตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว  ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ  เสมอไหล่  ขนานกับพื้น  นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย  แล้วพลิกฝ่ามือคว่ำลงและงองุ้ม  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง

                6.  ลูกเสือสำรองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอสมควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน  และแตะพื้น  นิ้วอื่น ๆ  งอไว้ในอุ้งมือ  (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้)

                7.  ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง

                8.  ลูกเสือสำรองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ทำ-ดี-ที่-สุด”  พอขาดคำว่า  “สุด”  ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เท้าทั้งสองชิดติดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู

                9.  นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น  (ที่หันหน้าตรงกับผู้กำกับ)  จะร้องขึ้นว่า  “จงทำดี-จงทำดี-จงทำดี”  การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทีละครั้ง  (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ)

                10.  เมื่อสิ้นคำที่สามแล้วให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลำตัวอย่างว่องไว      (แบมือออก)  ส่วนมือขวาลดลงมาทำท่าวันทยหัตถ์  แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “เราจะทำดี-เราจะทำดี-เราจะทำดี”

                ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสำรอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรับการเคารพของลูกเสือ  และอาจจะกล่าวคำขอบใจหรือคำอื่นใดที่สั้น ๆ  ก็ได้                รองผู้กำกับอื่น ๆ  ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง

 

 

 

 

 

 

การชักธงขึ้น

 

 

ให้จัดลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทำหน้าที่หมู่บริการ  2  คน  เป็นผู้ชักธง  คือ  ให้เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ  3  ก้าว 

ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์  แล้วคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า  2  ก้าว  (ยืนตรงเท้าชิดกัน)  เพื่อแก้เชือกที่ผูกธงออก  แล้วถอยหลังมาตามเดิม 

สองคนช่วยกันชักธง  (ให้ผืนธงอยู่ด้านขวาของผู้ชัก)  ผู้กำกับเป็นผู้สั่งทำความเคารพโดยออกคำสั่งว่า  “แพ็ค-วันทยหัตถ์”  (คำสั่งวันทยหัตถ์นี้  ไม่ใช่

คำบอกแบ่งว่า  “วันทย-หัตถ์”  แต่เป็นคำบอกรวดว่า  (“วันทยหัตถ์”)  ลูกเสือในวงกลมทั้งหมดรวมทั้งผู้กำกับและรองผู้กำกับอื่น ๆ  ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน 

(ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทำวันทยหัตถ์  3  นิ้ว)  หมู่บริการนำร้องเพลงชาติ  พอธงชาติขึ้นถึงยอดเสาแล้ว  คนหนึ่งเดินเข้าไปผูกเชือกธง  อีกคนหนึ่งคงยืนอยู่

ในท่าตรง  (ไม่ต้องทำวันทยหัตถ์)  เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง  2  ก้าว  มาหาคนที่กำลังยืนรออยู่  ทั้งสองทำวันทยหัตถ์พร้อมกันลดมือลง 

(ขณะนี้แถวในวงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์)  วิ่งกลับไปเข้าที่ของตนแล้วทำวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสือในแถว  ผู้กำกับสั่งว่า  “มือลง”  ทุกคนจึงลดมือ

ลงพร้อมกัน  ส่วนผู้กำกับและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ  ให้ลดมือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่เชิญธง  (ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่)

การชักธงลง

 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการชักธงขึ้น  แต่ไม่ต้องร้องเพลงชาติ

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ