หีบอุปกรณ์สำหรับกองและหมู่ลูกเสือ

 

                เสนอแนะให้ทุกกองและหมู่ลูกเสือ  ความมีหีบอุปกรณ์การเล่น  (หรือถุง)  อุปกรณ์ในหีบย่อมจะมีแตกต่างกัน  แต่ควรจะมีอุปกรณ์ต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย  เช่น  เชือก,  ลูกบอลขนาดเล็ก,  ถุงถั่ว,  ชอล์ก,  ฟุตบอล,  นกหวีด,  ผ้าปิดตา  ฯลฯ  และสอบถามหมู่ลูกเสือว่าอุปกรณ์อะไรใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  ควรให้นำมาไว้ในหีบอุปกรณ์ด้วย

                มักจะมีแนวโน้มอยู่ว่า  หีบอุปกรณ์การเล่นได้กลายเป็นหีบทิ้งขยะ  ฉะนั้นจึงควรมอบหมายให้สมาชิกในหมู่  เป็นผู้ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.C.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760    หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :