สมุดบันทึกการเล่นส่วนบุคคล

                 มีประโยชน์ที่ผู้กำกับจะจัดให้มีสมุดบันทึกการเล่นส่วนบุคคลขึ้นไว้  เพื่อบันทึกการเล่นที่ได้รับการฝึกสอนไปใหม่  พร้อมกับวิธีเล่นและอุปกรณ์การเล่น  วันที่ได้เล่นเกมนี้ครั้งหลังสุดก็ควรบันทึกไว้  เพื่อมิต้องเล่นซ้ำให้บ่อยนัก

                ตัวอย่างสมุดบันทึกเกมการเล่นโดยย่อ

ตัวอย่างเช่น

 

ชนิดของเกม

วัตถุประสงค์

ชื่อเกม

กอง / หมู่

แข่งขันระหว่างหมู่

เป็นการแข่งขันฝึกน้ำใจเป็นนักกีฬา  และสนุกสนาน

แข่งเรือบด

หมู่

เล่นเพื่อการทดสอบหรือทบทวน

ทบทวนทักษะลูกเสือที่เรียนมาแล้ว

แข่งม้าโรมัน

กองและหมู่

 

 

 

ข้อแนะนำในการจัดทำคู่มือโดยละเอียดควรจะมี

 

 

ชื่อเกม..................................................................

วันเวลาที่เล่น

วัตถุประสงค์.........................................................

 

อุปกรณ์................................................................

 

คำอธิบาย  (วิธีการเล่นและกติกา)

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

 

สรุป

 

              ผู้ทีจะเป็นผู้นำในการเล่นเกมได้ดี  จะต้องศึกษาทดลองให้เกิดความแม่นยำ   สนุกสนาน ศึกษาหาเกมใหม่ ๆ  ที่เหมาะสมกับวัยมาเล่นเสมอ

 

ชนิดของการเล่นและตัวอย่าง

                1.  การเล่นทั่วไป  (Pack  Games)  เป็นเกมการเล่นเบา ๆ  ทั่วไป  เล่นทั้งกอง

                2.  การเล่นแบบผลัดหรือส่งต่อ  (Relay  Games)  เป็นการเล่นส่งต่อแข่งขันกันเป็นหมู่

                3.  การเล่นเป็นชุด  (Team  Games)  หรือการเล่นเป็นทีม 

                4.  การเล่นเพื่อทดสอบ  (Test  Games)  เป็นการเล่นเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ  และทดสอบทักษะจากบทเรียนที่ผ่านมา

                5.  การเล่นเพื่อฝึกประสาท  (Sense  Training  Games)  เป็นการเล่นที่ฝึกประสาทให้ว่องไว  หัดฟังคำสั่ง  ปฏิบัติตามทำให้เกิดไหวพริบ

                6.  การเล่นเงียบ ๆ  (Quiet  Games)  เป็นการเล่นที่ไม่ใช้เสียง

                7.  การแสดงบทบาท  (Acting  Games)   เป็นการเล่นแสดงท่าทางประกอบการแต่งกาย  สวมบทบาทตัวละคร  หรือแสดงล้อเลียนด้วยท่าทางที่แสดงออก  ผู้แสดงไม่มีการพูด  ไม่ใช้เสียง  แต่ผู้ดูจะเป็นผู้ทายว่าผู้แสดงนั้นแสดงบทบาทอะไร  แสดงเป็นตัวอะไร

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :