หลักสูตร,วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

เนื้อหาวิชา

เรียนในระดับชั้น

 

 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง

ประถมศึกษาปีที่  1

ดาวดวงที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ดาวดวงที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

ดาวดวงที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์

ต้องสอบได้ดาวดวงที่  3  แล้ว

                    เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

                เป็นการทดสอบ  เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก  ตามความสามารถที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  วิชาจิตรกร  นักกรีฑา  นักอ่านหนังสือ  นักธรรมชาติศึกษา  ฯลฯ  วิชาพิเศษของลูกเสือสำรอง  มีทั้งหมด  18  วิชา  ในระหว่างที่ลูกเสือกำลังเรียนหลักสูตรดาวดวงที่  1  -  3  ผู้กำกับอาจให้ลูกเสือเลือกเรียนได้ตามความถนัดชั้นละ  2  วิชา  ส่วนลูกเสือสำรองที่ได้ดาวดวงที่  3  แล้วสามารถเลือกเรียนวิชาพิเศษได้ทุกวิชา

                เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง  มุ่งหมายที่จะให้การฝึกอบรมที่สูงขึ้นในกิจกรรมทั้ง  12  เรื่อง  ตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรดาวดวงที่  1   -  3  เมื่อลูกเสือเรียนและสอบวิชาพิเศษได้แล้ว  ควรให้มีพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ  ทั้งนี้ลูกเสือจะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง  ถ้าสอบได้ไม่เกิน  9  วิชา  ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา  ถึงกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน  แถวใดเกิน  3  วิชา  ให้ขึ้นแถวใหม่  เว้นระยะระหว่างเครื่องหมาย  และระหว่างแถว  1  เซนติเมตร  ถ้าสอบได้เกิน  9  วิชา  ให้มีสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา  ทำด้วยต่วนหรือสักหลาดสีเหลืองกว้าง  8  เซนติเมตร  ขลิบริมทบข้างละ  1  เซนติเมตร  และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ

               หลักสูตรเครื่องหมายวิชาพิเศษ  มีทั้งหมด  18  วิชา  ผู้กำกับควรจะจัดสอบตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก  เพื่อให้เด็กแสดงทักษะ  และความสามารถของตนเอง  เป็นการพัฒนาเด็กให้มีความพยายามตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการที่สอบได้เครื่องหมายพิเศษแผนการฝึกอบรมลูกเสือสำรองที่ระดับสูงขึ้นตามวัย  และสมรรถภาพของเด็กแต่ละคน  แบ่งตามลำดับขั้น  คือ  เตรียมลูกเสือสำรอง  หลักสูตรดาวดวงที่  1,2  และ 3

               ประโยชน์จากกิจกรรมลูกเสือที่เด็กชายจะได้รับระหว่างที่เขาอยู่ในวัยเด็ก  คือความสำเร็จในการที่ผู้กำกับลูกเสือสามารถส่งตัวเด็กไปเป็นสมาชิกของกองลูกเสือสามัญ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของเขาอีกขั้นหนึ่ง

                บัญชีตรวจสอบเกี่ยวกับทักษะขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้กำกับลูกเสือสำรองเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง

                ทักษะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้กำกับลูกเสือสำรอง ในการที่จะสามารถดำเนินการฝึกอบรมเด็กได้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  อย่างไรก็ดี  ก่อนที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้  ตัวผู้กำกับฯ  การจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับทักษะหลาย ๆ  อย่าง

                บัญชีตรวจสอบทักษะข้างล่างนี้  มีจุดมุ่งหมายอยู่  2  ประการ  คือ

                (1)  เพื่อช่วยให้ท่านพิสูจน์ได้ว่า  วิชาใดที่ท่านมีความรู้และทักษะ  ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที  และ

                (2)  เพื่อช่วยให้ท่านชี้ลงไปได้ว่า  วิชาใดที่ท่านยังต้องการพัฒนาความรู้  และทักษะเป็นการเพิ่มเติม

หมายเหตุ      ทักษะบางอย่างเป็นเพียงขั้นต้น     (แต่เอามารวมเข้าไว้ในที่นี้     เพื่อให้รายการตรวจสอบ สมบูรณ์ขึ้น)

หน่วยวิชาหรือทักษะ

ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

ข้าพเจ้ายังต้องการได้รับการฝึกอบรมอีก

1.  อนามัย  (ดาวดวงที่  1)

 

 

(ก)  รู้จักวิธีและเหตุผลในการรักษาฟัน  มือ  เท้าและเล็บให้สะอาด

 

 

(ข)  รู้จักวิธีหายใจอย่างถูกต้อง  และรู้จักวิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ออกไป

 

 

(ค)  แสดงวิธีปฏิบัติในเมื่อมีแผลถลอกเล็กน้อยและเข้าใจถึงความสำคัญในการที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  ในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

 

 

อนามัย  (ดาวดวงที่  2)

 

 

(ก)  รู้จักความสำคัญของการนอนหลับสนิทในตอนกลางคืน

 

 

(ข)  แสดงวิธีปฏิบัติในกรณีที่จมูกเลือดกำเดาออก

 

 

(ค)  รู้จักความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

 

 

อนามัย  (ดาวดวงที่  3)

 

 

(ก)  รู้จักความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

 

 

(ข)  จัดทำถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลสำหรับตนเองและเพื่อน นำติดตัวไปเมื่อมีการเดินทางออกไปนอกสถานที่

 

 

(ค)  รู้จักวิธีปฏิบัติเมื่อถูกแมลงกัดหรือต่อย

 

 

(ง)  รู้จักวิธีปฏิบัติอย่างง่าย ๆ  ในเมื่อถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

 

 

2.  ความสามารถในเชิงทักษะ  (ดาวดวงที่  1)

 

 

(ก)  ขว้างและรับลูกบอลระหว่าง  2 คน ซึ่งอยู่ห่างกันอย่างน้อย  5 เมตร  (16  ฟุต) ให้ได้  8  ครั้ง  ใน  10  ครั้ง

 

 

(ข)  ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ให้ได้  2  อย่าง  คือ ม้วนหน้ากระโดดกบข้ามลูกเสือที่มีขนาดเดียวกันได้ ขึ้นต้นไม้หรือไต่เชือกให้ได้สูงอย่างน้อย  3  เมตร  (10  ฟุต)

 

 

ความสามารถในเชิงทักษะ  (ดาวดวงที่  2)

 

 

(ก)  ว่ายน้ำได้ไกล  10  เมตร  หรือ

 

 

(ข)  ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยการฝึกอย่างสม่ำเสมอ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ให้ดีขึ้น  3  อย่าง  คือ

1.  กระโดดเชือกเข้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตนเองไปข้างหน้า 15  ครั้งไปข้างหลัง  15  ครั้ง

2.  เดินทรงตัวบนไม้  หรือกำแพงอิฐ  มีความกว้างไม่เกิน 13  ซม.(5  นิ้ว)  สูงประมาณ 30  ซม.  (1  ฟุต)  เป็นระยะทางอย่างน้อย4.5  เมตร  (15  ฟุต)

3.  หงายมือทั้งสองจับราวไม้สูงอย่างน้อยเท่ากับบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัวไปข้างหน้าข้ามราวไม้นั้น

4.  ขึ้นบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได้  และรู้จักวางบันไดให้มั่นคง  เพื่อความปลอดภัย

5.  เลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าอย่างเร็ว  อ้อมเครื่องกีดขวางอย่างน้อย6  อย่าง  ในระยะทางไม่เกิน  18  เมตร  (20  หลา)

 

 

ความสามารถในเชิงทักษะ  (ดาวดวงที่  3) 

(ก)  ว่ายน้ำได้ไกล  25  เมตร  หรือ

 

 

(ข)  ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยการฝึกอย่างสม่ำเสมอสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ให้ดีขึ้น 3 อย่างคือ

1.  วิ่ง  50  เมตร  

2.  วิ่งหรือกระโดดไกล

3.  ขว้างลูกบอลไกลพอสมควร

4.  กระโดดข้ามรั้วหรือเครื่องกีดขวางสูงไม่เกินบั้นเอวของตน

 

 

3.  การสำรวจ  (ดาวดวงที่  1)

 

 

        รู้จักที่ตั้งของสถานบริการที่สำคัญในท้องถิ่นใกล้เคียง  เช่น  วัดโรงเรียน  สถานีตำรวจ  สถานีอนามัย  โรงพยาบาล  สำนักงานแพทย์  สถานีดับเพลิง  โทรศัพท์  ที่ทำการไปรษณีย์และเวลาเก็บจดหมายจากตู้ไปรษณีย์  ที่จอดรถประจำทาง  สถานีรถไฟ  ที่จอดรถรับจ้างที่ใกล้ที่สุด  และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  ตำรวจหรือหน่วยดับเพลิง

 

 

การสำรวจ  (ดาวดวงที่  2)

 

 

       ไปเยือนสถานที่ในท้องถิ่นที่น่าสนใจแห่งหนึ่งแล้วกลับมารายงานว่าได้พบเห็นอะไรบ้าง

 

 

การสำรวจ  (ดาวดวงที่  3) 

 

 

(ก)  เข้าใจวิธีดูนาฬิกา  และสามารถนับเวลา  24  ชั่วโมง

 

 

(ข)  วางแผนร่วมกับผู้กำกับเกี่ยวกับการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายสำหรับกอง  หรือหมู่ลูกเสือสำรองในการออกไปนอกสถานที่พร้อมกับผู้กำกับ

 

 

4. การค้นหาธรรมชาติ  (ดาวดวงที่  1)

 

 

           เลือกสัตว์ ต้นไม้  ปลา  หรือนก  อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เคยเห็น และค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ  ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้

 

 

การค้นหาธรรมชาติ  (ดาวดวงที่  2)

 

 

(ก)  เพาะถั่วงอก  หรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นที่งอกง่าย

 

 

(ข)  รู้จักชนิดของอาหารที่พึงให้แก่สัตว์เลี้ยง

 

 

การค้นหาธรรมชาติ  (ดาวดวงที่  3)

 

 

               แสดงความสนใจและเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  เกี่ยวกับธรรมชาติในบางประการ  โดยจัดทำสมุดภาพหรือสะสมสิ่งของต่าง ๆ  เช่น  สภาพดินฟ้าอากาศชายทะเล  แมลง  ท้องฟ้าในตอนกลางคืน  สิ่งมีชีวิตในสระน้ำ  ฯลฯ

 

 

5.  ความปลอดภัย  (ดาวดวงที่  1)

 

 

(ก)  เข้าใจสาเหตุต่าง ๆ  ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านและอันตรายที่เกิดจากไฟ

 

 

(ข)  รู้จักและปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก  สำหรับผู้เดินทางเท้า

 

 

ความปลอดภัย  (ดาวดวงที่  2)

 

 

        รู้จักหลักแหล่งความปลอดภัยทางน้ำ

 

 

ความปลอดภัย  (ดาวดวงที่  3)

 

 

(ก)  รู้จักกฎจราจร

 

 

(ข)  โดยการทำเป็นตัวอย่าง  นำลูกเสือสำรองที่อายุน้อยกว่าให้รู้จักความปลอดภัยในการใช้ถนน

 

 

(ค)  อธิบายถึงสิ่งที่ควรทำเมื่อทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนอยู่

 

 

6.  บริการ  (ดาวดวงที่  1)

     (ก)  รู้จักเก็บรักษาเสื้อผ้าและรองเท้าของตนให้สะอาดเรียบร้อย

     (ข)  รู้จักต้มน้ำร้อนและทำความสะอาดเครื่องใช้ต่าง ๆ  เมื่อใช้แล้ว

     บริการ  (ดาวดวงที่  2)

     (ก)  สามารถจดจำและส่งข่าวซึ่งประกอบด้วยวันที่  ตัวเลข  และชื่อต่าง ๆ

     (ข)  สามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะ  และสมุดโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

     (ค)  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  รู้จักวิธีติดต่อส่งข่าวให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ทราบ

บริการ  (ดาวดวงที่  3)

            ด้วยความช่วยเหลือของผู้กำกับ  วางแผนและดำเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น  โดยตนเองหรือร่วมกับเพื่อนลูกเสือสำรองอื่น

7.  ธงและประเทศต่าง ๆ  (ดาวดวงที่  1)

     (ก)  สามารถร้องเพลงชาติ  และสรรเสริญพระบารมี  และรู้จักวิธี

            ปฏิบัติในเมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ หรือสรรเสริญพระบารมี

     (ข)  รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพอสมควร

      (ค)  รู้ประวัติธงชาติไทยโดยสังเขป  กับรู้ส่วนประกอบความหมายและวิธีชักธงชาติไทย

     (ง)  รู้จักธงคณะลูกเสือโลกและธงชาติของประเทศอื่นอีก 2 ประเทศ 

 

 

  ธงและประเทศต่าง ๆ  (ดาวดวงที่  2)

     (ก)  รู้จักวิธีชักธงชาติขึ้นสู่เสา  เชิญธงชาติลงและเก็บรักษาธงชาติ

            ให้เรียบร้อยอยู่ในสถานที่อันเหมาะสม

     (ข)  สามารถเขียนภาพธงคณะลูกเสือโลก

     (ค)  รู้จักที่ตั้งและสามารถเขียนภาพธงชาติของประเทศอื่น ๆ  รวม

            4  ประเทศ

     ธงและประเทศต่าง ๆ  (ดาวดวงที่  3)

     (ก)  รู้จักธงลูกเสือประเภทต่าง ๆ  ธงลูกเสือประจำจังหวัด และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ

     (ข)  รู้จักที่ตั้งและสามารถเขียนภาพธงชาติของประเทศอื่น ๆ  รวม   8  ประเทศ

8.  การฝีมือ  (ดาวดวงที่  1)

     ทำหุ่นจำลองหรือสิ่งของอย่างง่าย ๆ  จากเศษวัสดุ

     การฝีมือ  (ดาวดวงที่  2)

     ทำสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย  2  อย่าง

     (ก)  ว่าว

     (ข)  พับกระดาษหรือผ้าเป็นรูปต่าง ๆ  เช่น หมวก  ดอกบัว  กระทง  นก  ฯลฯ          (ค)  ไม้สูงสำหรับเดิน

     (ง)  นาฬิกาแดด

     การฝีมือ  (ดาวดวงที่  3)

     (ก)  ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่เป็นไม้  โลหะ  หรือวัสดุอย่างอื่น  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

     (ข)  รู้จักวิธีใช้และรักษาเครื่องมือต่อไปนี้  คือ  มีดพับ  กรรไกร ค้อน  เลื่อย  และไขควง

9.  กิจกรรมกลางแจ้ง  (ดาวดวงที่  1)

     เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้    

 

 

  กิจกรรมกลางแจ้ง  (ดาวดวงที่  2)

     (ก)  ก่อไฟ  และปรุงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้ไฟนั้น

     (ข) รู้จักวิธีดับไฟ  และทำสถานที่ก่อไฟให้สะอาดเรียบร้อย  เมื่อ เสร็จงานแล้ว 

    กิจกรรมกลางแจ้ง  (ดาวดวงที่  3)

     (ก)  รู้จักทิศทั้ง  8  และวิธีอ่านเข็มทิศ

     (ข)  สามารถหาเส้นทางในระยะประมาณ  400 เมตร  โดยใช้เข็มทิศ

10. การบันเทิง  (ดาวดวงที่  1)

      แสดงเงียบตามลำพัง  หรือกับเพื่อนลูกเสือสำรองอีกคนหนึ่ง

      การบันเทิง  (ดาวดวงที่  2)

            กระทำกิจกรรมต่อไปนี้อย่างน้อย  2  อย่าง  ตามลำพังหรือ  กับเพื่อนลูกเสือสำรองอีกคนหนึ่ง

     (ก)  แสดงกล

     (ข)  เล่านิทานหรือท่องกลอนหรือแสดงท่าทางขบขัน

     (ค)  ร้องเพลง

     (ง)  เล่นดนตรี

     (จ)  แสดงการม้วนตัวท่าต่าง ๆ

     การบันเทิง  (ดาวดวงที่  3)

           เลือกกระทำกิจกรรมต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

     (ก)  จัดและเข้าร่วมในการแสดงละครกับเพื่อนลูกเสือสำรองอื่น

     (ข)  จัดให้มีการร้องเพลงหรือฟ้อนรำโดยมีดนตรีประกอบ

     (ค)  ทำหุ่นและเชิดหุ่นเรื่องสั้น ๆ  กับเพื่อนลูกเสือสำรองอื่น

11. การผูกเงื่อน  (ดาวดวงที่  1)

     (ก)  ผูกเงื่อนพิรอด  เงื่อนขัดสมาธิ  และรู้จักวิธีใช้เงื่อน  ดังกล่าว

     (ข)  รู้จักวิธีเก็บเชือกอย่างง่าย ๆ

 

 

การผูกเงื่อน  (ดาวดวงที่  2)

     (ก)  ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู  เงื่อนผูกกระหวัดไม้  และรู้จักวิธีใช้เงื่อน ดังกล่าว

     (ข)  ทบทวนการผูกเงื่อนพิรอด  และเงื่อนขัดสมาธิ  ที่ได้เคยเรียนมา แล้วตามหลักสูตรดาวดวงที่  1

     การผูกเงื่อน  (ดาวดวงที่  3)

     (ก)  ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู  และสาธิตวิธีใช้

            1.  ผูกรอบตัวเอง

            2.  ผูกรอบตัวคนอื่น

            3.  ผูกเป็นห่วงเพื่อโยนให้คนอื่น

     (ข)  ผูกเงื่อนกระหวัดไม้  2  ชั้น

     (ค)  ขดเชือกยาวหรือสายยางเส้นหนึ่งให้เรียบร้อย

     (ง)  ทบทวนการผูกเงื่อนต่าง ๆ  ที่ได้เคยเรียนมาแล้วตามหลักสูตรดาวดวงที่  1  และที่  2

12. คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  (ดาวดวงที่  1)

     ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองอย่างดีที่สุด

     คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  (ดาวดวงที่  2)

          แสดงว่าได้พยายามปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองอยู่เสมอ

    คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง  (ดาวดวงที่  3)

            ทบทวนคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรองกับเข้าใจ ความหมายของคำปฏิญาณ และกฎแจ่มแจ้งกว่าแต่ก่อน  และแสดงว่าได้ใช้ความพยายามแท้จริงในการปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองตลอดเวลา

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :