ประโยชน์ของกิจการลูกเสือสำรอง

 

 

 

1.  ทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง

 

2.  ให้ร่างกายมีความแข็งแรง  อดทน

 

3.  ได้รับความสนุกสนาน

 

4.  รู้จักใช้มือทั้งสองข้างให้เป็นประโยชน์

 

5.  สามารถช่วยงานที่บ้านตามกำลังของตัวเอง

 

6.ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น

 

7.ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

8.ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ